Функционални анализи на общински администрации

2016-03-30

При изготвянето на функционален анализ на общинска администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Цялостен преглед на действащото законодателство в областта на местното самоуправление
 • Адаптирана методология за провеждане на функционален анализ в съответствие с основните етапи на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
 • Референтен модел за организацията и функциите на съответната администрация, базиран на резултатите от анализа на текущото състояние и добри практики
 • Анализ на текущото състояние на структурите
 • Идентифициране на области за подобрения по отношение на оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация
 • Прилагане на изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи
 • План за действие за изпълнение на предложените мерки
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Процедура за мониторинг и контрол на напредъка по изпълнението на въведените нови правила за организация на работните процеси в общинската администрация
 • Стратегия за организационно развитие на съответната местна администрация
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Община Приморско
Община Бяла
Община Балчик
Община Казанлък
Община Перник


функционален анализобщинска администрацияОбщина ПриморскоОбщина БялаОбщина БалчикОбщина КазанлъкОбщина Перник

Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък

Община Казанлък / 2015-06-15

Разработването на проекта на Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък се базира на проучване на съществуващи документи, проучвания и анализи, пряко кореспондиращи с развитието на туризма в общината.

Отчетено е мнението на туроператори, туристически агенти и представители на бизнеса в общината.

Проведени са 2 теренни проучвания на място чрез анкетиране „лице в лице“ на 100 респондента – туристи в общината за установяване Профил на туриста.


Казанлъктуризъм

Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък

Община Казанлък / 2014-05-07

Организиране и провеждане на тридневно обучение за 30 представители на администрацията на Община Казанлък по прилагане на Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР и на Инструментариума за стратегическо планиране.

Дейностите по проекта включват планиране на обучението, подготовка на програма и обучителни материали. Техническата организация за провеждане на обучението е насочена към осигуряване на място на провеждане на обучението, настаняване и транспорт за участниците и ангажираните лектори, осигуряване на зала, мултимедия и други необходими технически средства.

Провеждането на обучението се състои от представяне на презентации, демонстрации и структурирани групови упражнения, както и издаване на сертификати за преминато обучение.


Казанлъкобучение

Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол

2014-03-02

През 2014 г. Агенция СТРАТЕГМА изготви стратегически документи на общинско ниво, разработи и въведе правила и методики за мониторинг и проведе съпътстващи обучения, свързани с прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол за общините Ново село, Кюстендил, Казанлък и Мизия.

Акцент беше поставен върху създаването на подходящи условия за привличане на всички целеви групи в процеса на планиране и управление на регионалното развитие.

 


ОПАКЕСФОбщински план за развитиеобучениеКюстендилКазанлъкМизияНово село