УПРАВЛЕНИЕ

Стратегма подпомага на своите клиенти да достигнат пълния си потенциал в управлението и съответно в постигането на резултати, като предлага два основни вида решения:
  • Интегрирани, които прилагат холистичен подход и обхващат цялостната организация: управление, оценяване и подобряване на изпълнението; контрол на качеството; редизайн на процесите; планиране и осигуряване на компетентности;
  • Тематични – в конкретни аспекти на управлението.
Специализиран софтуер "Архивиране на документация"

Специализиран софтуер "Архивиране на документация"

Община Габрово
Целта на поръчката е дългосрочното съхранение на хартиен и електронен носител на документите, изготвени във връзка с дейностите по Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. 


Габровоархивиране
Консултиране на новостартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Ловеч и ДРСЗ Монтана

Консултиране на новостартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Ловеч и ДРСЗ Монтана

Агенция по заетостта
Проектът се реализира в рамките на процедурата "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3" на Агенция по заетостта, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Обхватът на консултантските услуги включва анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност, преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия бизнес, подготовката на начален счетоводен пакет и на маркетингова стратегия.

По проекта са проведени консултации с предприятията във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.

Предприятията бяха запознати с начините за търсене и получаване на финансиране от различни кредитни институции.
Агенция по заетосттаОПРЧР
Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект "Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз"

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект "Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз"

Министерски съвет, Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"
Консултантски услуги, свързани с идентифициране и изследване на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС, разработване и сключване на Споразумение за партньорство с Генералния секретариат по Европейските въпроси към Министър-председателя на Република Франция.

Изготвен е преглед на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС и осигуряване на достъп до публична информация на национални позиции.

Изготвен е проект на Споразумение за партньорство с ГСЕВ на Франция (подписано).

Идентифициране на добрите практики на Франция за защита на националния интерес в ЕС, приложими и в България - идентифицирани са добри френски практики за защита на националния интерес в процеса на вземане на решения от ЕС.

Организирани са работно посещение в ГСЕВ към министър-председателя на Република Франция и едномесечен стаж за български експерти в ГСЕВ.


Министерски съветОПАКФранциядобри практикиработно посещение
Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив

Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив

Община Пловдив
Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив.

Преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи.

Разработване на методологии, наръчници, инструкции за целевите групи, съобразени с техните специфики.


човешки ресурсиПловдив
Участие в екипа за управление и изпълнение на проект "Теренни проучвания на разпространението на видове - МОСВ"

Участие в екипа за управление и изпълнение на проект "Теренни проучвания на разпространението на видове - МОСВ"

Изпълнителна агенция по околна среда
Участие в оценителни комисии за избор на изпълнители за дейности по проекта, както и участие при приемане работата на избраните изпълнители.

Окомплектоване на пакетите тръжни документи и тяхното предоставяне за извършване на предварителен и последващ контрол от Междинното звено към Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."


ОПОСИАОС
Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране

Министерски съвет
Извършен детайлен анализ на съществуващата система и механизмите за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие.

Организирани учебни посещения в държави-членки на ЕС за експерти от държавната администрация в сферата на координацията при планиране на средства.

Разработена стратегия за усъвършенстване на междуинституционалните механизми за координация.

Изготвен технически проект за надграждане и усъвършенстване на Информационната система за международно сътрудничество, включително изграждане на модули за дистанционно (електронно) обучение.

Проведени серия обучения за над 600 експерти в централната и местната администрации за запознаване с добрите практики за междуинституционална координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие и за прилагане на усъвършенстваните механизми за координация.

Партньори: Фондация "Европейски институт", Балкански институт по труда и социалната политика


ОПАКМинистерски съветмеждуведомствена координацияобучениe