ОБУЧЕНИЕ И ИНОВАЦИИ

Обученията са значима част от дейността на компанията и опитът ни в това отношение обхваща цялостния процес от оценка на нуждите, разработване на учебни програми, съобразени с конкретните нужди, избор на подходящи методи за представяне на учебното съдържание, осигуряване на подходящи лектори и оценка.

Като учеща се организация Стратегма се стреми към иновации области на своята дейност. Ние вярваме, че те са двигател за развитие и сме посветили собствена изследователска работа на тях. Част от консултантските услуги, които Стратегма предоставя, се основават на собствени иновативни разработки на компанията.
Разработване на технологични пътни карти, свързани с идентифицираните тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Разработване на технологични пътни карти, свързани с идентифицираните тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Министерство на икономиката
Разработване на технологични пътни карти, конкретизиращи продуктовите и технологични ниши, в които е налице потенциал за растеж.


Министерство на икономикатапътни карти
Обучения и работни срещи за нуждите на МИГ Костенец 2010

Обучения и работни срещи за нуждите на МИГ Костенец 2010

МИГ Костенец 2010
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА организира и проведе тридневно обучение на тема: "Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната".

Обучени бяха 12 души -  представители на Местната инициативна група (екип, УС, ОС), представители на местната власт (администрация, общински съвет), нестопански организации и бизнес.

Осигурени бяха Сертификати за всеки участник и обучителни материали по преценка на Екипа.


Костенецработни срещиМИГиновации
Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на Община Лясковец

Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на Община Лясковец

Община Лясковец
Проведеното обучение е свързано с въведена методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти и е предназначено за служители на общинската администрация, общинските съветници и представителите на граждански структури.


обучениeЛясковец
Обучения за администрацията на Община Приморско

Обучения за администрацията на Община Приморско

Община Приморско
Обучения за администрацията на Община Приморско по проекти: „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Приморско” и „Администрацията на Община Приморско – компетентни и мотивирани служители в услуга гражданите и бизнеса”.

Проведени са две обучения за повишаване капацитета на служителите на Община Приморско за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението. Разработени са програми за обученията и пакети с обучителни материали.


ОПАКЕСФПриморско
Обучение за повишаване на капацитета на служителите на Община Бяла за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението

Обучение за повишаване на капацитета на служителите на Община Бяла за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението

Община Бяла
Основната цел на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите.

В рамките на проекта е проведено тридневно обучение за 40 представители на общинска администрация Бяла с цел повишаване на капацитета им и за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението.


Бяла
Анализ за приключилите пет конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на сключените до момента по фонда договори

Анализ за приключилите пет конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на сключените до момента по фонда договори

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Изготвена е обща оценка за успеха от изпълнението на дейностите в рамките на Националния иновационен фонд и неговото значение за растежа на малките и средните предприятия.

Основната цел на анализа е проследяването на ефекта върху предприятията и организациите от изпълнението на финансираните от първите пет конкурсни сесии в рамките на НИФ проекти, както и оценка на въздействието върху пазара, което е оказало въвеждането на иновативни продукти/ процеси/ услуги, разработени в резултат на изпълнение на тези проекти.

Изготвени са предложения за оптимизиране на областите, предмет на анализа.


ИАНМСПНИФ
Интегрирана консултантска услуга за развитие на организациите от публичния и частния сектор

Интегрирана консултантска услуга за развитие на организациите от публичния и частния сектор

проект на Агенция Стратегма
Модерното общество и съвременната ситуация в света се характеризират с динамика и бързина на промените. Организациите от публичния (правителствени и неправителствени) и от частния сектор трябва да развиват способностите си да реагират на тези промени, за да поддържат своята ефективност и ефикасност спрямо средата. Тези способности са част от организационното развитие, което се влияе значително от средата. В дългогодишната си консултантска практика Агенция Стратегма е установила, че прякото пренасяне и прилагане на водещите световни постижения на управленската наука в националната среда не произвежда желаните резултати.

Задачата на научно-приложния изследователски проект е изследване и оценка на модели за организационно развитие в контекста на българската среда и разработване на методология и технология за създаване на интегрирана консултантска услуга за развитие на организациите от публичния и частния сектор.

Моделът „Цялостно управление на качеството" и модерните му тълкувания като „Шест Сигма" стоят в основата на организационно развитие от второ поколение.

За идентифицирането, измерването, приоритетното подреждане и подобряването на процесите, които са решаващи за качеството ще се оцени ефективността на множество инструменти и техники, сред които DRIVE (Define, Review, Identify, Verify, Execute/ определяне, преглед, идентификация, проверка, изпълнение), картографиране на процеси, flow-charting (диаграмна визуализация), forcefieldanalysis (метод за определяне, обсъждане и оценяване на факторите „за" и „против" дадена промяна), причина и следствие, анализ на Парето, статистически контрол на процесите, контролни диаграми (определящи дали един бизнес процес е в състояние на статистически контрол), честотни разпределения („dotplot" и tallychart), корелационни диаграми, матричен анализ, хистограми и др.

Отправната точка за развитие на качеството на работа на организациите ще бъде Моделът за усъвършенстване на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Публикации:

Trifonova T., Markov Ya.: Understanding the Value of Organizational Learning: The Unutilized Internal Resource (pdf, 995.67 KB), Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 27-29 May 2015, Bari, Italy, ISBN 978-961-6914-13-0 (PDF), ISSN 2232-3309, May 2015.


организационно развитие
Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и обобщение на опита на други страни членки на ЕС по подкрепени иновативни проекти

Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и обобщение на опита на други страни членки на ЕС по подкрепени иновативни проекти

Министерство на земеделието и храните
За целта на проекта са проучени и анализирани 60 добри практики и иновативни идеи, подпомогнати от ПРСР в България и други страни членки на ЕС през периода 2007-2013 г.

В съответствие с направения анализ са изготвени препоръки за подобряване на подкрепата, оказвана от ПРСР през текущия (2007-2013 г.) и следващия (2014-2020 г.) програмни периоди.

Изготвена е визия и концепция за развитие на ПРСР в посока подкрепа на иновативни проекти за следващия програмен период (2014-2020 г.).

Изготвени са печатни материали, включващи: брошура, електронна книга, информационна бележка, новини, интервю и статия за повишаване на информираността за възможностите на ПРСР при подкрепата на иновативни проекти.


ПРСРМЗХдобри практики
Обучения на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Обучения на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Областна администрация Габрово
Подготвени и проведени тридневни изнесени обучения с представители на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система.

Подготвено и проведено учебно пътуване за проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация, включващо проучване на опита на три държави-членки на ЕС в областта на междуведомствената координация в процеса на стратегическо планиране и изпълнение на регионалните и местните приоритети.

Осъществяване на изследване на добри практики в областта на междуведомствената координация.


Габровомеждуведомствена координацияработно посещениеИталияобучениe
Актуализиране на Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения

Актуализиране на Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения

Администрацията на Министерски съвет на Република България
Специализирани обучения, насочени към служители на УО, бенефициенти, отговарящи за управлението и отчитането на проекти по ОП "Техническа помощ", финансовите дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проектите на бенефициентите.

Актуализиране, отпечатване и публично представяне на наръчник на бенефициента.Оперативна програма “Техническа помощ”ЕФРРпечатни материалиобучениe
Обучение на организационни звена на Министерство на правосъдието за подпомагане на министъра във връзка с взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт

Обучение на организационни звена на Министерство на правосъдието за подпомагане на министъра във връзка с взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт

Министерство на правосъдието
Извършен е анализ на нуждите от повишаване на квалификацията на служителите от отдел „Взаимодействие с органите на съдебната власт и кадри в съдебната система”, отдел „Финансов контрол на частните съдебни изпълнители и статистика” и други служители от Инспектората на министъра на правосъдието.

Организирано е работно посещение за служители в държава-членка на ЕС (Франция), включително организиране на работните срещи и обезпечаване цялостната логистика на посещението. Изготвена е обучителна стратегия, разработване на обучителни програма, материали и презентации. Осъществени са специализирани тридневни обучения на служителите от отдел „Взаимодействие с органите на съдебната власт и кадри в съдебната система”, отдел „Финансов контрол на частните съдебни изпълнители и статистика” и други служители от Инспектората на министъра на правосъдието, включително обезпечаване цялостната логистика на обученията.

Издадени са сертификати на участниците в обученията за участие в обучителните курсове.


ОПАКЕСФработно посещениеФранция
Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация

Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация

Министерски съвет
Предоставените консултантски услуги са насочени към подобряване мотивацията, ефективността, ефикасността и обществената отговорност на държавната администрация чрез управление на изпълнението на служителите с акцент върху постигнатите резултати.

В рамките на проекта са анализирани данни относно прилагането и функционирането на съществуващата система за оценка на изпълнението. Разработени са варианти на модели за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението.

Изготвена и изпълнена е програма за обучение с цел въвеждане на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.


ОПАКМинистерски съветоценка на изпълнениетообучениe