Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения / 2015-03-18

Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. на целевата аудитория, заложена в Комуникационния план на ОП "Транспорт". 

В рамките на проекта са осигурени квалифицирани лектори, които проведоха две обучения на служителите от ОПТ относно работа с портала на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.


ОП Транспортобучениепортал

Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък

Община Казанлък / 2014-05-07

Организиране и провеждане на тридневно обучение за 30 представители на администрацията на Община Казанлък по прилагане на Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР и на Инструментариума за стратегическо планиране.

Дейностите по проекта включват планиране на обучението, подготовка на програма и обучителни материали. Техническата организация за провеждане на обучението е насочена към осигуряване на място на провеждане на обучението, настаняване и транспорт за участниците и ангажираните лектори, осигуряване на зала, мултимедия и други необходими технически средства.

Провеждането на обучението се състои от представяне на презентации, демонстрации и структурирани групови упражнения, както и издаване на сертификати за преминато обучение.


Казанлъкобучение

Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол

2014-03-02

През 2014 г. Агенция СТРАТЕГМА изготви стратегически документи на общинско ниво, разработи и въведе правила и методики за мониторинг и проведе съпътстващи обучения, свързани с прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол за общините Ново село, Кюстендил, Казанлък и Мизия.

Акцент беше поставен върху създаването на подходящи условия за привличане на всички целеви групи в процеса на планиране и управление на регионалното развитие.

 


ОПАКЕСФОбщински план за развитиеобучениеКюстендилКазанлъкМизияНово село