СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА

Стратегма предлага консултации и услуги, свързани със стратегическо планиране за определяне на приоритети, целево насочване на ресурси и усилия, оптимизиране на процеси, постигане на консенсус сред заинтересованите страни относно желаните резултати и адаптиране към промените на средата.

Конкретните услуги включват програмиране на годишна, средносрочна и дългосрочна база, провеждане на проучвания и анализи, разработване на системи от индикатори за наблюдение и оценка на стратегически документи, политики и програми.
Oценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г.

Oценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г.

Министерство на труда и социалната политика
"Обединение "СТРАТЕГМА – БАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ" изпълнява поръчка, възложена от МТСП, за изготвяне на оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г. Оценката обхваща мерките по оперативната програма, изпълнявани в периода 2007 - 2013, които имат отношение към предоставянето на социални услуги за деца, възрастни хора и хора с увреждания да водят самостоятелен и независим живот, както и активно да участват в обществения живот.


Министерство на труда и социалната политикаМТСП
Ефективен достъп до правосъдие

Ефективен достъп до правосъдие

Висш съдебен съвет

Във връзка с изпълнение на проект "Ефективен достъп до правосъдие" № BG05SFOP001-3.001-0022-C01, по който Министерството на правосъдието е бенефициент, а Висшия съдебен съвет е партньор, Агенция СТРАТЕГМА изпълнява поръчка, възложена от ВСС за изработване на методика за оценка на независимостта на съдебната власт.

Страница на проекта в ИСУН 2020:.http://2020.eufunds.bg/bg/5/0/Project/Details?contractId=kEtyroyKYYI%3DВСС
Изготвяне на маркетингов доклад за видовете риба и рибни продукти с добри и устойчиви пазарни перспективи

Изготвяне на маркетингов доклад за видовете риба и рибни продукти с добри и устойчиви пазарни перспективи

Министерство на земеделието, храните и горитеИзготвяне на независим маркетингов доклад относно видовете аквакултури с добри и устойчиви перспективи за пазарна реализация.

МЗХ
Междинна оценка на изпълнението на действията и на напредъка към постигане на целите по националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „вътрешна сигурност“

Междинна оценка на изпълнението на действията и на напредъка към постигане на целите по националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „вътрешна сигурност“

Министерство на вътрешните работи
"Извършване на независима междинна оценка на изпълнението на действията и на напредъка към постигане на целите по националните програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Изготвяне на доклади за междинна оценка на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ на български и английски език.


Министерство на вътрешните работи
Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014 – 2020 г.

Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014 – 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Изготвяне на междинна оценка за изпълнението на всеки от регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.


Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Анализ на резултатите и направените препоръки в изготвените функционални анализи на общински администрации

Анализ на резултатите и направените препоръки в изготвените функционални анализи на общински администрации

Национално сдружение на общините в Република България
Разработване на примерни модели за оптимално структуриране на общинските администрации с оглед ефективно изпълнение на законово възложените им отговорности. Обект на прегледа са функционалните анализи на общински администрации, направени през периода 2007 – 2013 г. с финансиране по Оперативна програма "Административен капацитет".


Национално сдружение на общините в Република България
Стратегии за развитие на иракските провинции Басра, Мисан, Мутана и Кадисия

Стратегии за развитие на иракските провинции Басра, Мисан, Мутана и Кадисия

ПЛАНЕТ БЪЛГАРИЯ АД
Стратегии за развитие на четири провинции на Република Ирак (Basra, Missan, Muthana and Qadessya), финансирани в рамките на Програмата на ООН за развитие.


ООНИрак
Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Свиленград

Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Свиленград

Община СвиленградИзготвяне на социално-икономически и демографски анализи и прогнози на община Свиленград за целите на изготвянето на Общ устройствен план на общината.


Свиленград
Провеждане на социологически проучвания относно нагласите и употребата на психоактивни вещества

Провеждане на социологически проучвания относно нагласите и употребата на психоактивни вещества

Национален център по наркомании
Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“ сред учениците в гимназиален курс (9-12 клас) на обучение в училищата на територията на градовете Пловдив, Пазарджик, Перник, Габрово, Видин и Смолян, както и онлайн проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред общото население  15-64 г. в България.


Национален център по наркомании
Оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Община Пловдив
Извършване на независима оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020“.


Пловдив
Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България (2016-2020 г.) и Национална рамка за екологични дейности

Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България (2016-2020 г.) и Национална рамка за екологични дейности

Министерство на земеделието и храните
Изработване на Националната стратегия, съдържаща анализ на ситуацията в сектора по отношение на силните и слабите страни, нуждите и пропуските, както и потенциала за развитие, да определя приоритетите и съдържа обосновка за направения избор. 


Министерство на земеделието и хранитестратегия
Разработване на технологични пътни карти

Разработване на технологични пътни карти

Министерство на икономиката
Извършен е анализ, който доказва наличието на потенциал за развитие на българската икономика. Целта е разработване на технологични пътни карти за всяка от четирите тематични области ИСИС. Идентифицираха се пазарните ниши и авангардните технологии, в които България има шанс да направи пазарен пробив. Изработи се списък от  препоръки за действия от страна на изпълнителната и местната власт за тяхната реализация.


Министерство на икономиката
Обработване на разплащателни документи за нуждите на НОИ

Обработване на разплащателни документи за нуждите на НОИ

Национален осигурителен институт
Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ - София - град” за иззета документация на „КОЦМ” АД /заличено/, СО “Метални изделия”, “Полимет” и “Металургпрогрес”.


Национален осигурителен институт
Анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград

Анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград

Община Благоевград
Извършване на анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград в рамките на проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.


Благоевград
Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Министерство на вътрешните работи
Целта на проекта е изготвяне на последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 по Европейския фонд за връщане, и на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 на Фонда за външните граници.

Изготвени са оценъчни доклади на английски език за резултатите и влиянието на дейностите, включени в годишните програми и техническата помощ на Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници по образци на Европейската комисия.

Представен е доклад на български и английски език с конкретни препоръки за подобряване на дейността на Отговорния орган и бенефициерите при реализиране на многогодишни програми по фондове, финансирани със средства на ЕС.


ЕФВФВГМинистерство на вътрешните работипоследваща оценка
Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък

Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък

Община Казанлък
Разработването на проекта на Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък се базира на проучване на съществуващи документи, проучвания и анализи, пряко кореспондиращи с развитието на туризма в общината.

Отчетено е мнението на туроператори, туристически агенти и представители на бизнеса в общината.

Проведени са 2 теренни проучвания на място чрез анкетиране „лице в лице“ на 100 респондента – туристи в общината за установяване Профил на туриста.


Казанлъктуризъм
Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Областна администрация Габрово
Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово за периода до 2013 година в изпълнение на Закона за регионалното развитие.


Габровообластна стратегия за развитие
Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица

Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица

Община Челопеч
Обхватът на проекта включва разработване и въвеждане на методика за мониторинг и контрол на политиките в общините Челопеч и Копривщица. Изготвени са социално-икономически профили, базирани на статистическа и пространствена информация и предварителни анализи по „разходи и ползи”.

В резултат на това са разработени общински планове за развитие с програми за тяхната реализация и секторни общински стратегии за икономическо развитие и развитие на туризма, управление на общинската собственост и околната среда за периода 2014-2020 г. на общините.

Проведени са два броя съпътстващи обучения на служители и представители на структури на гражданското общество, свързани с въведената методика за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики.
 


ЧелопечКопривщицаметодика за мониторингОПАКОбщински план за развитие
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия

Община Провадия
Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, екологичните условия, както и подобряването на физическата среда в град Провадия чрез стратегия за социално-икономическо и екологично възстановяване.

В рамките на проекта е разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие посредством реализация на проекти, привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

Постигната е синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на градската територия.


Интегриран план за градско възстановяване и развитиеПровадия
Анализ на изпълнението на Плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Анализ на изпълнението на Плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Министерски съвет
Целта на проекта е приемане на адекватни мерки за подпомагане работата на контролиращите институции и административни звена.

Изготвен е анализ на опита на четири от държавите - членки на ЕС в тази сфера.

Анализирани са мерките и дейностите, включени в Плановете за действие към Интегрираната стратегия, като е разработена и независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия.

Разработен е механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние и при декларирането на несъвместимост и частни интереси.

Разработени са проекти на нормативни актове, придружени от оценка на въздействието.


Министерски съветпревенция и противодействие на корупциятаОПАК
Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна

Община Варна
Изготвена е независима и обективна последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г., в съответствие с нормативните изисквания за обхват и качество.

Последващата оценка се базира на оценяването степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, общото въздействие от изпълнението на ОПР 2007-2013 г., ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Разработени са изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в общината.


ВарнаОПР
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък

Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък

Община Казанлък
Организиране и провеждане на тридневно обучение за 30 представители на администрацията на Община Казанлък по прилагане на Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР и на Инструментариума за стратегическо планиране.

Дейностите по проекта включват планиране на обучението, подготовка на програма и обучителни материали. Техническата организация за провеждане на обучението е насочена към осигуряване на място на провеждане на обучението, настаняване и транспорт за участниците и ангажираните лектори, осигуряване на зала, мултимедия и други необходими технически средства.

Провеждането на обучението се състои от представяне на презентации, демонстрации и структурирани групови упражнения, както и издаване на сертификати за преминато обучение.


Казанлъкобучение
Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол

Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол

През 2014 г. Агенция СТРАТЕГМА изготви стратегически документи на общинско ниво, разработи и въведе правила и методики за мониторинг и проведе съпътстващи обучения, свързани с прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол за общините Ново село, Кюстендил, Казанлък и Мизия.

Акцент беше поставен върху създаването на подходящи условия за привличане на всички целеви групи в процеса на планиране и управление на регионалното развитие.

 


ОПАКЕСФОбщински план за развитиеобучениеКюстендилКазанлъкМизияНово село
Изготвяне на стратегически и планови документи за нуждите на Община Невестино

Изготвяне на стратегически и планови документи за нуждите на Община Невестино

Община Невестино
Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Невестино 2007-2013 г.

Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики.

Разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014-2020 г.

Разработени краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива.

Изработване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ на община Невестино.

Разработена Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.

Разработена Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020 г.


 


Общински план за развитиеНевестиноенергийна ефективност
Предварителна оценка на Общински планове за развитие (2014-2020)

Предварителна оценка на Общински планове за развитие (2014-2020)

В периода 2013-2014 г. са извършени предварителни оценки на Общински планове за развитие на редица общини, вкл. Пазарджик, Кюстендил, Марица, Мъглиж и др.


ОПАКЕСФОбщински план за развитиеПазарджикКюстендилМарицаМъглиж
Извършване на текуща оценка, последваща оценка и ex post на Европейски бежански фонд

Извършване на текуща оценка, последваща оценка и ex post на Европейски бежански фонд

Държавна агенция за бежанците при МС
Обхватът на проекта включва разработването на текуща оценка на годишни програми 2011, 2012 и 2013 г., последваща оценка и ex post оценителен доклад за периода 2011-2013 г. по Европейски бежански фонд.

Изготвянето на независимите оценки цели постоянното подобряване на ефективността и ефикасността на програмите, изпълнявани в рамките на Европейския фонд за бежанците.


ЕБФДАБ
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен, като център на агломерационен ареал

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен, като център на агломерационен ареал

Община СливенИзготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие преминава през няколко етапи: анализиране на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г., определяне на зони за въздействие на ИПГВР.

В рамките на проекта са проведени обществени обсъждания и идентифициране на заинтересованите страни, целевите групи, потенциалните инвеститори и партньори.

Изработен е Подробен устройствен план (ПУП) за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

СливенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие
Проучване на социално-икономическото състояние в Област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Проучване на социално-икономическото състояние в Област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Областна администрация Габрово
Проведено проучване на социално-икономическото състояние на Област Габрово, вкл. и за всяка от съставните общини.

Изготвеният аналитичен доклад отразява предвижданията на европейските и националните стратегически и планови документи към момента на изготвянето им и идентифицира възможни приоритети, които да бъдат подкрепени за целите на социално-икономическото развитие на областта и отделните общини през периода 2014 -2020 г.


Габровосоциално-икономическо развитие
Общинска програма за реализация на Общинския план за развитие (2007-2013) на Община Плевен

Общинска програма за реализация на Общинския план за развитие (2007-2013) на Община Плевен

Община Плевен
В рамките на проекта е разработена методология за изготвяне на годишната програма, проведени са проучвания с цел събиране на актуална статистическа информация и актуализиране на анализа за социално-икономическото развитие на местно ниво.

Изготвен е проект на Годишна програма за изпълнение на Общинския план за развитие 2007 - 2013 през 2008 г.


ПлевенОбщински план за развитие