seal of excellenceАгенция СТРАТЕГМА получи безвъзмездна финансова помощ за реалзиране на проект "Организационно развитие за МСП" № BG-RRP-2.006-0009 в отговор на необходимостта бизнесът в съвременното информационно общество да работи по нов начин, който включва нови и по-сложни подходи за работа с информацията, свързана с процесите и организационното развитие. Проектът беше отличена от Европейската комисия с "Печат за високи постижения" (Seal of Excellence) в категорията Иновативни бизнес модели за МСП на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

През април 2023 г. СТРАТЕГМА получи финансова помощ по Процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация", Програма за икономическа трансформация, Компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА е частна професионална компания, която работи в областта на консултантските услуги и е основана през 1995 г. в гр. София, България.

Фирмата е специализирана в предоставянето на консултантски услуги за публичния и частния сектор в България и чужбина. Екипът на СТРАТЕГМА притежава сериозен опит и умения в осъществяването на мащабни проекти за развитие за различни организации в следните основни сфери: модернизиране на публичната администрация и управление на публичния сектор; икономическо планиране; обществени комуникации и медии; информационни технологии; управление на човешките ресурси, обучение и иновации.

Екипът на СТРАТЕГМА включва 13 постоянно заети експерти и повече от 30 асоциирани експерти.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА


Агенция СТРАТЕГМА поддържа Интегрирана система за управление на качеството,
сигурността на информацията и околната среда съгласно ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ ISO 27001:2013.

Агенция СТРАТЕГМА предоставя специализирани консултантски услуги на публични и частни организации, включително организации от гражданския сектор в България и чужбина като техническа помощ, институционално изграждане и развитие на капацитета, информационно-комуникационни кампании; организиране конференции, работни срещи и учебни курсове; извършване на различни типове специализирани изследвания. Основните чуждестранни клиенти на Стратегма са Европейската комисия, Програмата за развитие на ООН, Офиса на ООН за борба с престъпността и наркотиците, Международната организация по труда, Световната здравна организация, Световната банка и други. В България СТРАТЕГМА успешно работи с Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на икономиката и енергетиката, Института по публична администрация и европейска интеграция, като и със значителен брой общини.

През приключилия програмен период СТРАТЕГМА реализира голям брой проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейските структурни фондове и натрупа значителен опит в работа в сътрудничество с публични институции за осъществяване на реформа в държавната администрация.