Проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост

Проект "Организационно развитие за МСП"

Агенция СТРАТЕГМА ООД e професионална компания, специализирана в предоставяне на персонализирани консултантски услуги за развитие на организациите от публичния и частния сектор. Една от значимите идеи на СТРАТЕГМА, свързана със създаването на нова услуга за малки и средни предприятия (МСП), беше отличена от Европейската комисия с "Печат за високи постижения" (Seal of Excellence) в категорията Иновативни бизнес модели за МСП на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

В съответствие с правилата за присъждане на "Печат за високи постижения", проектът на СТРАТЕГМА е подкрепен за финансиране по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации, компонент "Научни изследвания и иновации" на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът "Организационно развитие за МСП" № BG-RRP-2.006-0009 е отговор на необходимостта бизнесът в съвременното информационно общество да работи по нов начин, който включва нови и по-сложни подходи за работа с информацията, свързана с процесите и организационното развитие (ОР). Той цели да предостави на МСП конкурентно предимство чрез достъпна услуга за генериране на информация и анализ, с което поне частично да се преодолеят различията между МСП и големите компании, свързани с достъп до качествена бизнес информация и ресурси за организационно развитие.

Амбицията на този проект е да модернизира управлението на малки и средни предприятия с помощта на електронна услуга на достъпна цена. Тази услуга дава възможност на ръководството на предприятията да взема обосновани управленски решения, основани на данни и да поставят управлението на предприятието на по-стратегическа основа. Това е консултантска услуга с висока добавена стойност, каквато МСП обичайно не могат да си позволят поради високата й цена. Пазарната ниша на услугата има мащабен потенциал поради броя на потенциалните клиенти и възможността за разширяване на пазара извън пределите на страната.

Общата стойност на проекта е 2 757 468.16 лв., от които размерът на безвъзмездното финансиране от НПВУ е 1 926 492.55 лв. Периодът за изпълнение е 24 месеца, считано от м. септември 2023 г. Приносът на СТРАТЕГМА за изпълнението в размер на 830 000 лв. е осигурен със собствени средства.

За повече информация вижте страницата на проекта в ИСУН.

Проект "Технологична модернизация"

През април 2023 г. СТРАТЕГМА получи финансова помощ по Процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация", Програма за икономическа трансформация, Компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на инвестицията по проект № BG-RRP-3.004-2308 е повишаване на технологичния капацитет на фирмата с оглед на предлагане на нови високотехнологични и наукоемки услуги, основани на изкуствени невронни мрежи, алгоритми за изкуствен интелект и 3D визуализация. Предвижда се придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите услуги.

За повече информация вижте страницата на проекта в ИСУН.

banner

Други проекти

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки