Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки срещу разпространението на пандемията COVID-19, Агенция СТРАТЕГМА получи безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подборна проекти BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Целта на подкрепата от ОПИК е осигуряване на оборотен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Административен договор № BG16RFOP002-2.089-6028-C01 от 24.03.2022 г.

Във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки срещу разпространението на пандемията COVID-19, Агенция СТРАТЕГМА получи безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оборотен капитал от ОП "Иновации и конкурентоспособност", както следва:

  • по Заповед № З-ЦУ-664/26.03.2021 г. на изпълнителния директор на НАП – 5 980.00 лв., от които 5 083.00 лв. европейско и 897.00 лв. национално съфинансиране; период на изпълнение: 26.03.2021 г. – 26.06.2021 г.
  • по Заповед № З-ЦУ-1594/28.04.2021 г. на изпълнителния директор на НАП – 27 640.00 лв., от които 23 494.00 лв. европейско и 4 146.00 лв. национално съфинансиране; период на изпълнение: 28.04.2021 г. – 28.07.2021 г.
  • по Заповед № З-ЦУ-2572/26.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП – 3 170.00 лв., от които 2 694.50 лв. европейско и 475.50 лв. национално съфинансиране; период на изпълнение: 26.07.2021 г. – 26.10.2021 г.

Подкрепата от ОПИК е предоставена във връзка с осъществяваната от Агенция СТРАТЕГМА допълнителна икономическа дейност с код 85.59 Други образователни дейности, некласифицирани другаде.

***

Друга подкрепа във връзка с преодоляване на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19.