ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Стратегма има дългогодишен опит в организационното развитие и се е утвърдила като консултант, който помага на своите клиенти да постигнат устойчиви подобрения чрез прилагане на модерни решения. Ние се стремим да оценим реалните нужди и да предложим съвети, които носят добавена стойност на организациите. За целта изграждаме трайни партньорства с нашите клиенти. Разчитаме на проверени и доказани методи, основани на универсални принципи.

Стратегма е сред първите фирми в страната, използвали прилагане на функционалния анализ като инструмент за идентифициране на организационното състояние на институциите от публичния сектор. Опитът ни в тази област е представен в публикацията на Програмата за развитие на ООН (Регионално бюро за Европа и Общността на независимите държави) ”Възстановяване на държавните структури: Методи и подходи”, 2001.

Освен това компанията разработва и собствени методи за организационни оценки и планиране на развитието, съобразени със спецификата на своите клиенти.
Функционални анализи на структури от централната администрация

Функционални анализи на структури от централната администрация

При изготвянето на функционален анализ на структура от централната администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Изготвяне на качествен анализ на текущото състояние на съответната администрация, взимайки предвид специфичния й организационно-управленски модел
 • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на съответната структура
 • Отчитане на спецификите на мисията и функциите на съответната администрация
 • Анализ на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на съответната администрация
 • Идентифициране на проблемни области
 • Формулиране на конкретни предложения за подобрение
 • Изготвяне на план за действие
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Министерство на външните работи
Министерство на образованието и науката
Министерство на правосъдието
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
Агенция за социално подпомагане
Контролно-техническа инспекция
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”


функционален анализцентрална администрацияМинистерство на външните работиМинистерство на образованието и наукатаМинистерство на правосъдиетоИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”
Функционални анализи на общински администрации

Функционални анализи на общински администрации

При изготвянето на функционален анализ на общинска администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Цялостен преглед на действащото законодателство в областта на местното самоуправление
 • Адаптирана методология за провеждане на функционален анализ в съответствие с основните етапи на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
 • Референтен модел за организацията и функциите на съответната администрация, базиран на резултатите от анализа на текущото състояние и добри практики
 • Анализ на текущото състояние на структурите
 • Идентифициране на области за подобрения по отношение на оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация
 • Прилагане на изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи
 • План за действие за изпълнение на предложените мерки
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Процедура за мониторинг и контрол на напредъка по изпълнението на въведените нови правила за организация на работните процеси в общинската администрация
 • Стратегия за организационно развитие на съответната местна администрация
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Община Приморско
Община Бяла
Община Балчик
Община Казанлък
Община Перник


функционален анализобщинска администрацияОбщина ПриморскоОбщина БялаОбщина БалчикОбщина КазанлъкОбщина Перник
Оптимизиране на структурата и осигуряване на организационно развитие и по-ефективно функциониране на Министерство на външните работи

Оптимизиране на структурата и осигуряване на организационно развитие и по-ефективно функциониране на Министерство на външните работи

Министерство на външните работи
Извършен е функционален анализ на администрацията на МВнР чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Изготвени са мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в МВнР.

Актуализирани са нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси.

Проектът завърши с провеждане на съпътстващи обучения за служители на МВнР.


Министерство на външните работифункционален анализобучениe
Функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане

Функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане
Целта на договора е извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

В рамките на проекта е проведено обучение за представителите на работната група за повишаване на компетентността на администрацията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.

Изготвени са материали под формата на презентации, обработена информация от попълнени въпросници за оценка на придобитите знания, снимкови и други материали.


Агенция за социално подпомаганефункционален анализобучениe
Функционален анализ за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция

Функционален анализ за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция

Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните
Целта на проекта е провеждане на функционален анализ и разработване на съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

В рамките на проекта е проведено двудневно обучение на ръководители и служители на КТИ за прилагане на новите вътрешни процедури и правила, както и по отношение прилагане на подхода и методите за извършване на функционален анализ с изготвен доклад, съдържащ отчет за изпълнение на дейността, вкл. програмата за обучение и обучителни материали.


Контролно-техническа инспекцияфункционален анализобучениe
Функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Основната цел на поръчката е оптимизиране работата на държавната администрация и подобряване на нейната организация и функционалност, посредством провеждане на функционален анализ в ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".

В рамките на проекта е извършен функционален анализ, проведено е съпътстващо обучение, свързано с функционалния анализ, с цел повишаване на компетентността на служителите на агенцията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.


функционален анализобучениe
Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България

Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България

Министерство на образованието и науката
Изготвен е хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика.

Резултатите от изпълнението на договора включват:
 • Картиране на институциите, чиито функции са свързани с разработване и провеждане на правителствената политика в областта на науката и научните изследвания
 • Адаптирана методология за извършване на хоризонтален функционален анализ, вкл. техники и инструменти за изпълнение
 • Хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, в съответствие с адаптираната ЕМПФАДА
 • Модел за организационно оптимизиране и координация между институциите в системата, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
 • Пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България


Министерство на образованието и наукатахоризонтален функционален анализ