Функционални анализи на структури от централната администрация

2016-03-31

При изготвянето на функционален анализ на структура от централната администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Изготвяне на качествен анализ на текущото състояние на съответната администрация, взимайки предвид специфичния й организационно-управленски модел
 • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на съответната структура
 • Отчитане на спецификите на мисията и функциите на съответната администрация
 • Анализ на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на съответната администрация
 • Идентифициране на проблемни области
 • Формулиране на конкретни предложения за подобрение
 • Изготвяне на план за действие
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Министерство на външните работи
Министерство на образованието и науката
Министерство на правосъдието
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
Агенция за социално подпомагане
Контролно-техническа инспекция
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”


функционален анализцентрална администрацияМинистерство на външните работиМинистерство на образованието и наукатаМинистерство на правосъдиетоИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

Функционални анализи на общински администрации

2016-03-30

При изготвянето на функционален анализ на общинска администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Цялостен преглед на действащото законодателство в областта на местното самоуправление
 • Адаптирана методология за провеждане на функционален анализ в съответствие с основните етапи на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
 • Референтен модел за организацията и функциите на съответната администрация, базиран на резултатите от анализа на текущото състояние и добри практики
 • Анализ на текущото състояние на структурите
 • Идентифициране на области за подобрения по отношение на оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация
 • Прилагане на изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи
 • План за действие за изпълнение на предложените мерки
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Процедура за мониторинг и контрол на напредъка по изпълнението на въведените нови правила за организация на работните процеси в общинската администрация
 • Стратегия за организационно развитие на съответната местна администрация
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Община Приморско
Община Бяла
Община Балчик
Община Казанлък
Община Перник


функционален анализобщинска администрацияОбщина ПриморскоОбщина БялаОбщина БалчикОбщина КазанлъкОбщина Перник

Оптимизиране на структурата и осигуряване на организационно развитие и по-ефективно функциониране на Министерство на външните работи

Министерство на външните работи / 2015-08-05

Извършен е функционален анализ на администрацията на МВнР чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Изготвени са мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в МВнР.

Актуализирани са нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси.

Проектът завърши с провеждане на съпътстващи обучения за служители на МВнР.


Министерство на външните работифункционален анализобучениe

Функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане / 2015-04-24

Целта на договора е извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

В рамките на проекта е проведено обучение за представителите на работната група за повишаване на компетентността на администрацията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.

Изготвени са материали под формата на презентации, обработена информация от попълнени въпросници за оценка на придобитите знания, снимкови и други материали.


Агенция за социално подпомаганефункционален анализобучениe

Функционален анализ за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция

Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните / 2015-04-07

Целта на проекта е провеждане на функционален анализ и разработване на съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

В рамките на проекта е проведено двудневно обучение на ръководители и служители на КТИ за прилагане на новите вътрешни процедури и правила, както и по отношение прилагане на подхода и методите за извършване на функционален анализ с изготвен доклад, съдържащ отчет за изпълнение на дейността, вкл. програмата за обучение и обучителни материали.


Контролно-техническа инспекцияфункционален анализобучениe

Функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно - техническа инспекция

Контролно-техническа Инспекция към Министерство на земеделието и храните / 2015-04-07

Общата цел на проекта е подобряване изпълнението на политиките провеждани от Контролно - техническа инспекция. В рамките на проекта и извършен функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на КТИ, направен е анализ на текущото състояние по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на КТИ, идентифицирани са проблемни области и необходимостта от предприемане на мерки за подобрение, формулирани конкретни предложения за подобрение. Изготвен е план за действие и проект на окончателен доклад за извършен функционален анализ, разработени са проекти за актуализация на функционални характеристики на звената в КТИ, длъжностни характеристики на служителите, вътрешни правила и правила, процедури, касаещи предложените промени.


функционален анализКонтролно - техническа инспекция

Функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" / 2015-02-03

Основната цел на поръчката е оптимизиране работата на държавната администрация и подобряване на нейната организация и функционалност, посредством провеждане на функционален анализ в ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".

В рамките на проекта е извършен функционален анализ, проведено е съпътстващо обучение, свързано с функционалния анализ, с цел повишаване на компетентността на служителите на агенцията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.


функционален анализобучениe

Функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело / 2015-02-03

Оптимизиране работата на държавната администрация и подобряване на нейната организация и функционалност, посредством провеждане на функционален анализ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.

В рамките на проекта е извършен функционален анализ, съгласно ЕМПФАДА и Наръчника за прилагане на ЕМПФАДА. Приложен е изработеният функционален анализ с цел подобряване на организацията и функционалността на администрацията. Разработен е План за действие, съдържащ областите и предложенията за подобрение; извършени са промени в нормативните, стратегически и други документи и в устройствените правилници; въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; механизми за оценка на ефикасността и ефективността на процесите и структурите; разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на предложените в наръчника механизми; разработен е Наръчник, който да подпомага прилагането на мерките за организационно развитие на ИА ВКВПД.

 


ОПАКЕСФфункционален анализ

Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото

Община Перник / 2013-11-15

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на общинска администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Перник. Функционален анализ на община Перник чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ в държавната администрация.


функционален анализПерник

Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик

Община Балчик / 2013-08-26

Основната цел на проекта е организационно оптимизиране на структурата на администрацията на община Балчик за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Оптимизирана е структурата на Община Балчик въз основа на прилагането на Единната методология за функционален анализ и идентифициране на проблемните области.

Подобряване на работните процеси с цел повишаване на ефективността и ефикасността.

Усъвършенстване на вътрешните нормативни документи, правила и методологии, както и повишаване на капацитета и ефективността на служителите.


Балчикфункционален анализОПАК

Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Община Бяла

Община Бяла / 2013-03-26

Основна цел на проекта е създаването на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите.

Установено е съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на община Бяла и нейните структури с нуждите, свързани с ефективното изпълнение на функциите на местната власт.

Анализирано е организационно развитие и е подобрена координацията в рамките на Община Бяла и нейните структури за оптимизиране изпълнението на основните функции.

Проведен функционален анализ на община Бяла в съответствие с изискванията на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Разработена е програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите; реализирани дейности за информиране и публичност на осъществявания проект и постигнатите резултати.


функционален анализБяла

Функционален анализ в администрацията на община Приморско

община Приморско / 2013-03-14

Предметът на поръчката е предоставяне професионална експертна подкрепа на екипа за управление на проекта, формиран от община Приморско за изпълнението на проект „Извършване на функционален анализ в администрацията на община Приморско съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. 

Изготвяне на стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в община Приморско”, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.
 


функционален анализПриморскоЕСФОПАК

Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“

Министерството на образованието, младежта и науката / 2012-06-20

Общата цел на проекта е организационно усъвършенстване на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, осигуряващо увеличаване на капацитета, ефективността и ефикасността при провеждане на националната политика в областта на науката и научните изследвания.

В рамките на проекта е извършен хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика, в съответствие с адаптираната Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Оценка на състоянието и функционалните връзки между структурите и институциите, които осигуряват формулирането и реализацията на националната научна политика.

Разработени препоръки за увеличаване ефективността и ефикасността от дейността на структурите и институциите в системата за провеждане на научната политика.

Пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България.
 
 
 


функционален анализОПАКЕСФМинистерството на образованиетомладежта и науката

Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България

Министерство на образованието и науката / 2012-06-20

Изготвен е хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика.

Резултатите от изпълнението на договора включват:
 • Картиране на институциите, чиито функции са свързани с разработване и провеждане на правителствената политика в областта на науката и научните изследвания
 • Адаптирана методология за извършване на хоризонтален функционален анализ, вкл. техники и инструменти за изпълнение
 • Хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, в съответствие с адаптираната ЕМПФАДА
 • Модел за организационно оптимизиране и координация между институциите в системата, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
 • Пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България


Министерство на образованието и наукатахоризонтален функционален анализ