Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект "Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз"

Министерски съвет, Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" / 2013-01-09

Консултантски услуги, свързани с идентифициране и изследване на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС, разработване и сключване на Споразумение за партньорство с Генералния секретариат по Европейските въпроси към Министър-председателя на Република Франция.

Изготвен е преглед на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС и осигуряване на достъп до публична информация на национални позиции.

Изготвен е проект на Споразумение за партньорство с ГСЕВ на Франция (подписано).

Идентифициране на добрите практики на Франция за защита на националния интерес в ЕС, приложими и в България - идентифицирани са добри френски практики за защита на националния интерес в процеса на вземане на решения от ЕС.

Организирани са работно посещение в ГСЕВ към министър-председателя на Република Франция и едномесечен стаж за български експерти в ГСЕВ.


Министерски съветОПАКФранциядобри практикиработно посещение

Обучение на организационни звена на Министерство на правосъдието за подпомагане на министъра във връзка с взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт

Министерство на правосъдието / 2010-12-13

Извършен е анализ на нуждите от повишаване на квалификацията на служителите от отдел „Взаимодействие с органите на съдебната власт и кадри в съдебната система”, отдел „Финансов контрол на частните съдебни изпълнители и статистика” и други служители от Инспектората на министъра на правосъдието.

Организирано е работно посещение за служители в държава-членка на ЕС (Франция), включително организиране на работните срещи и обезпечаване цялостната логистика на посещението. Изготвена е обучителна стратегия, разработване на обучителни програма, материали и презентации. Осъществени са специализирани тридневни обучения на служителите от отдел „Взаимодействие с органите на съдебната власт и кадри в съдебната система”, отдел „Финансов контрол на частните съдебни изпълнители и статистика” и други служители от Инспектората на министъра на правосъдието, включително обезпечаване цялостната логистика на обученията.

Издадени са сертификати на участниците в обученията за участие в обучителните курсове.


ОПАКЕСФработно посещениеФранция