Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект "Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз"

Министерски съвет, Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" / 2013-01-09

Консултантски услуги, свързани с идентифициране и изследване на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС, разработване и сключване на Споразумение за партньорство с Генералния секретариат по Европейските въпроси към Министър-председателя на Република Франция.

Изготвен е преглед на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС и осигуряване на достъп до публична информация на национални позиции.

Изготвен е проект на Споразумение за партньорство с ГСЕВ на Франция (подписано).

Идентифициране на добрите практики на Франция за защита на националния интерес в ЕС, приложими и в България - идентифицирани са добри френски практики за защита на националния интерес в процеса на вземане на решения от ЕС.

Организирани са работно посещение в ГСЕВ към министър-председателя на Република Франция и едномесечен стаж за български експерти в ГСЕВ.


Министерски съветОПАКФранциядобри практикиработно посещение

Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и обобщение на опита на други страни членки на ЕС по подкрепени иновативни проекти

Министерство на земеделието и храните / 2012-07-23

За целта на проекта са проучени и анализирани 60 добри практики и иновативни идеи, подпомогнати от ПРСР в България и други страни членки на ЕС през периода 2007-2013 г.

В съответствие с направения анализ са изготвени препоръки за подобряване на подкрепата, оказвана от ПРСР през текущия (2007-2013 г.) и следващия (2014-2020 г.) програмни периоди.

Изготвена е визия и концепция за развитие на ПРСР в посока подкрепа на иновативни проекти за следващия програмен период (2014-2020 г.).

Изготвени са печатни материали, включващи: брошура, електронна книга, информационна бележка, новини, интервю и статия за повишаване на информираността за възможностите на ПРСР при подкрепата на иновативни проекти.


ПРСРМЗХдобри практики