Анализ на изпълнението на Плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Министерски съвет / 2014-08-15

Целта на проекта е приемане на адекватни мерки за подпомагане работата на контролиращите институции и административни звена.

Изготвен е анализ на опита на четири от държавите - членки на ЕС в тази сфера.

Анализирани са мерките и дейностите, включени в Плановете за действие към Интегрираната стратегия, като е разработена и независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия.

Разработен е механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние и при декларирането на несъвместимост и частни интереси.

Разработени са проекти на нормативни актове, придружени от оценка на въздействието.


Министерски съветпревенция и противодействие на корупциятаОПАК

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект "Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз"

Министерски съвет, Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" / 2013-01-09

Консултантски услуги, свързани с идентифициране и изследване на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС, разработване и сключване на Споразумение за партньорство с Генералния секретариат по Европейските въпроси към Министър-председателя на Република Франция.

Изготвен е преглед на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС и осигуряване на достъп до публична информация на национални позиции.

Изготвен е проект на Споразумение за партньорство с ГСЕВ на Франция (подписано).

Идентифициране на добрите практики на Франция за защита на националния интерес в ЕС, приложими и в България - идентифицирани са добри френски практики за защита на националния интерес в процеса на вземане на решения от ЕС.

Организирани са работно посещение в ГСЕВ към министър-председателя на Република Франция и едномесечен стаж за български експерти в ГСЕВ.


Министерски съветОПАКФранциядобри практикиработно посещение

Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация

Министерски съвет / 2010-10-29

Предоставените консултантски услуги са насочени към подобряване мотивацията, ефективността, ефикасността и обществената отговорност на държавната администрация чрез управление на изпълнението на служителите с акцент върху постигнатите резултати.

В рамките на проекта са анализирани данни относно прилагането и функционирането на съществуващата система за оценка на изпълнението. Разработени са варианти на модели за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението.

Изготвена и изпълнена е програма за обучение с цел въвеждане на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.


ОПАКМинистерски съветоценка на изпълнениетообучениe

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране

Министерски съвет / 2008-09-01

Извършен детайлен анализ на съществуващата система и механизмите за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие.

Организирани учебни посещения в държави-членки на ЕС за експерти от държавната администрация в сферата на координацията при планиране на средства.

Разработена стратегия за усъвършенстване на междуинституционалните механизми за координация.

Изготвен технически проект за надграждане и усъвършенстване на Информационната система за международно сътрудничество, включително изграждане на модули за дистанционно (електронно) обучение.

Проведени серия обучения за над 600 експерти в централната и местната администрации за запознаване с добрите практики за междуинституционална координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие и за прилагане на усъвършенстваните механизми за координация.

Партньори: Фондация "Европейски институт", Балкански институт по труда и социалната политика


ОПАКМинистерски съветмеждуведомствена координацияобучениe