АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА е частна професионална компания, която работи в областта на консултантските услуги и е основана през 1995 г. в гр. София, България.

Фирмата е специализирана в предоставянето на консултантски услуги за публичния и частния сектор в България и чужбина. Екипът на СТРАТЕГМА притежава сериозен опит и умения в осъществяването на мащабни проекти за развитие за различни организации в следните основни сфери: модернизиране на публичната администрация и управление на публичния сектор; икономическо планиране; обществени комуникации и медии; информационни технологии; управление на човешките ресурси, обучение и иновации.

Екипът на СТРАТЕГМА включва 13 постоянно заети експерти и повече от 30 асоциирани експерти.
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА


Агенция СТРАТЕГМА поддържа Интегрирана система за управление на качеството,
сигурността на информацията и околната среда съгласно ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ ISO 27001:2013.

Агенция СТРАТЕГМА предоставя специализирани консултантски услуги на публични и частни организации, включително организации от гражданския сектор в България и чужбина като техническа помощ, институционално изграждане и развитие на капацитета, информационно-комуникационни кампании; организиране конференции, работни срещи и учебни курсове; извършване на различни типове специализирани изследвания. Основните чуждестранни клиенти на Стратегма са Европейската комисия, Програмата за развитие на ООН, Офиса на ООН за борба с престъпността и наркотиците, Международната организация по труда, Световната здравна организация, Световната банка и други. В България СТРАТЕГМА успешно работи с Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на икономиката и енергетиката, Института по публична администрация и европейска интеграция, като и със значителен брой общини.

През приключилия програмен период СТРАТЕГМА реализира голям брой проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейските структурни фондове и натрупа значителен опит в работа в сътрудничество с публични институции за осъществяване на реформа в държавната администрация. 

Агенция СТРАТЕГМА разработи специализиран модул, отговарящ на измененията в ЗОП след приемането им през юли 2014 г. и предлага на своите клиенти възможност за инсталиране и настройване на модула към Интернет сайта на Възложителя.

Във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки срещу разпространението на пандемията COVID-19, Агенция СТРАТЕГМА получи безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оборотен капитал от ОП "Иновации и конкурентоспособност".