СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА

Стратегма предлага консултации и услуги, свързани със стратегическо планиране за определяне на приоритети, целево насочване на ресурси и усилия, оптимизиране на процеси, постигане на консенсус сред заинтересованите страни относно желаните резултати и адаптиране към промените на средата.

Конкретните услуги включват програмиране на годишна, средносрочна и дългосрочна база, провеждане на проучвания и анализи, разработване на системи от индикатори за наблюдение и оценка на стратегически документи, политики и програми.
Провеждане на социологически проучвания относно нагласите и употребата на психоактивни вещества

Провеждане на социологически проучвания относно нагласите и употребата на психоактивни вещества

Национален център по наркомании / 2016-11-18

Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“ сред учениците в гимназиален курс (9-12 клас) на обучение в училищата на територията на градовете Пловдив, Пазарджик, Перник, Габрово, Видин и Смолян, както и онлайн проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред общото население  15-64 г. в България.


Национален център по наркомании
Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България (2016-2020 г.) и Национална рамка за екологични дейности

Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България (2016-2020 г.) и Национална рамка за екологични дейности

Министерство на земеделието и храните / 2016-06-13

Изработване на Националната стратегия, съдържаща анализ на ситуацията в сектора по отношение на силните и слабите страни, нуждите и пропуските, както и потенциала за развитие, да определя приоритетите и съдържа обосновка за направения избор. 


Министерство на земеделието и хранитестратегия
Разработване на технологични пътни карти

Разработване на технологични пътни карти

Министерство на икономиката / 2016-05-20

Извършен е анализ, който доказва наличието на потенциал за развитие на българската икономика. Целта е разработване на технологични пътни карти за всяка от четирите тематични области ИСИС. Идентифицираха се пазарните ниши и авангардните технологии, в които България има шанс да направи пазарен пробив. Изработи се списък от  препоръки за действия от страна на изпълнителната и местната власт за тяхната реализация.


Министерство на икономиката
Обработване на разплащателни документи за нуждите на НОИ

Обработване на разплащателни документи за нуждите на НОИ

Национален осигурителен институт / 2016-03-31

Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ - София - град” за иззета документация на „КОЦМ” АД /заличено/, СО “Метални изделия”, “Полимет” и “Металургпрогрес”.


Национален осигурителен институтНОИ
Анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград

Анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград

Община Благоевград / 2016-01-08

Извършване на анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград в рамките на проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.


Благоевград
Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Министерство на вътрешните работи / 2015-10-23

Целта на проекта е изготвяне на последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 по Европейския фонд за връщане, и на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 на Фонда за външните граници.

Изготвени са оценъчни доклади на английски език за резултатите и влиянието на дейностите, включени в годишните програми и техническата помощ на Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници по образци на Европейската комисия.

Представен е доклад на български и английски език с конкретни препоръки за подобряване на дейността на Отговорния орган и бенефициерите при реализиране на многогодишни програми по фондове, финансирани със средства на ЕС.


ЕФВФВГМВРпоследваща оценка
Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък

Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък

Община Казанлък / 2015-06-15

Разработването на проекта на Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък се базира на проучване на съществуващи документи, проучвания и анализи, пряко кореспондиращи с развитието на туризма в общината.

Отчетено е мнението на туроператори, туристически агенти и представители на бизнеса в общината.

Проведени са 2 теренни проучвания на място чрез анкетиране „лице в лице“ на 100 респондента – туристи в общината за установяване Профил на туриста.


Казанлъктуризъм
Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Областна администрация Габрово / 2015-02-24

Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово за периода до 2013 година в изпълнение на Закона за регионалното развитие.


Габровообластна стратегия за развитие
Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица

Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица

Община Челопеч / 2014-12-29

Обхватът на проекта включва разработване и въвеждане на методика за мониторинг и контрол на политиките в общините Челопеч и Копривщица. Изготвени са социално-икономически профили, базирани на статистическа и пространствена информация и предварителни анализи по „разходи и ползи”.

В резултат на това са разработени общински планове за развитие с програми за тяхната реализация и секторни общински стратегии за икономическо развитие и развитие на туризма, управление на общинската собственост и околната среда за периода 2014-2020 г. на общините.

Проведени са два броя съпътстващи обучения на служители и представители на структури на гражданското общество, свързани с въведената методика за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики.
 


ЧелопечКопривщицаметодика за мониторингОПАКОбщински план за развитие
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия

Община Провадия / 2014-08-19

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, екологичните условия, както и подобряването на физическата среда в град Провадия чрез стратегия за социално-икономическо и екологично възстановяване.

В рамките на проекта е разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие посредством реализация на проекти, привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

Постигната е синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на градската територия.


Интегриран план за градско възстановяване и развитиеПровадия
Анализ на изпълнението на Плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Анализ на изпълнението на Плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Министерски съвет / 2014-08-15

Целта на проекта е приемане на адекватни мерки за подпомагане работата на контролиращите институции и административни звена.

Изготвен е анализ на опита на четири от държавите - членки на ЕС в тази сфера.

Анализирани са мерките и дейностите, включени в Плановете за действие към Интегрираната стратегия, като е разработена и независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия.

Разработен е механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние и при декларирането на несъвместимост и частни интереси.

Разработени са проекти на нормативни актове, придружени от оценка на въздействието.


Министерски съветпревенция и противодействие на корупциятаОПАК
Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна

Община Варна / 2014-08-11

Изготвена е независима и обективна последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г., в съответствие с нормативните изисквания за обхват и качество.

Последващата оценка се базира на оценяването степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, общото въздействие от изпълнението на ОПР 2007-2013 г., ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Разработени са изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в общината.


ВарнаОПР
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък

Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък

Община Казанлък / 2014-05-07

Организиране и провеждане на тридневно обучение за 30 представители на администрацията на Община Казанлък по прилагане на Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР и на Инструментариума за стратегическо планиране.

Дейностите по проекта включват планиране на обучението, подготовка на програма и обучителни материали. Техническата организация за провеждане на обучението е насочена към осигуряване на място на провеждане на обучението, настаняване и транспорт за участниците и ангажираните лектори, осигуряване на зала, мултимедия и други необходими технически средства.

Провеждането на обучението се състои от представяне на презентации, демонстрации и структурирани групови упражнения, както и издаване на сертификати за преминато обучение.


Казанлъкобучение
Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол

Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол

2014-03-02

През 2014 г. Агенция СТРАТЕГМА изготви стратегически документи на общинско ниво, разработи и въведе правила и методики за мониторинг и проведе съпътстващи обучения, свързани с прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол за общините Ново село, Кюстендил, Казанлък и Мизия.

Акцент беше поставен върху създаването на подходящи условия за привличане на всички целеви групи в процеса на планиране и управление на регионалното развитие.

 


ОПАКЕСФОбщински план за развитиеобучениеКюстендилКазанлъкМизияНово село
Изготвяне на стратегически и планови документи за нуждите на Община Невестино

Изготвяне на стратегически и планови документи за нуждите на Община Невестино

Община Невестино / 2014-02-25

Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Невестино 2007-2013 г.

Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики.

Разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014-2020 г.

Разработени краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива.

Разработена Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.

Разработена Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020 г.


Общински план за развитиеНевестиноенергийна ефективност
Предварителна оценка на Общински планове за развитие (2014-2020)

Предварителна оценка на Общински планове за развитие (2014-2020)

2014-01-01

В периода 2013-2014 г. са извършени предварителни оценки на Общински планове за развитие на редица общини, вкл. Пазарджик, Кюстендил, Марица, Мъглиж и др.


ОПАКЕСФОбщински план за развитиеПазарджикКюстендилМарицаМъглиж
Извършване на текуща оценка, последваща оценка и ex post на Европейски бежански фонд

Извършване на текуща оценка, последваща оценка и ex post на Европейски бежански фонд

Държавна агенция за бежанците при МС / 2013-03-11

Обхватът на проекта включва разработването на текуща оценка на годишни програми 2011, 2012 и 2013 г., последваща оценка и ex post оценителен доклад за периода 2011-2013 г. по Европейски бежански фонд.

Изготвянето на независимите оценки цели постоянното подобряване на ефективността и ефикасността на програмите, изпълнявани в рамките на Европейския фонд за бежанците.


ЕБФДАБ
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен, като център на агломерационен ареал

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен, като център на агломерационен ареал

Община Сливен / 2013-01-31

Изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие преминава през няколко етапи: анализиране на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г., определяне на зони за въздействие на ИПГВР.

В рамките на проекта са проведени обществени обсъждания и идентифициране на заинтересованите страни, целевите групи, потенциалните инвеститори и партньори.

Изработен е Подробен устройствен план (ПУП) за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

СливенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие
Проучване на социално-икономическото състояние в Област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Проучване на социално-икономическото състояние в Област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

Проведено проучване на социално-икономическото състояние на Област Габрово, вкл. и за всяка от съставните общини.

Изготвеният аналитичен доклад отразява предвижданията на европейските и националните стратегически и планови документи към момента на изготвянето им и идентифицира възможни приоритети, които да бъдат подкрепени за целите на социално-икономическото развитие на областта и отделните общини през периода 2014 -2020 г.


Габровосоциално-икономическо развитие
Общинска програма за реализация на Общинския план за развитие (2007-2013) на Община Плевен

Общинска програма за реализация на Общинския план за развитие (2007-2013) на Община Плевен

Община Плевен / 2008-03-21

В рамките на проекта е разработена методология за изготвяне на годишната програма, проведени са проучвания с цел събиране на актуална статистическа информация и актуализиране на анализа за социално-икономическото развитие на местно ниво.

Изготвен е проект на Годишна програма за изпълнение на Общинския план за развитие 2007 - 2013 през 2008 г.


ПлевенОбщински план за развитие