Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България

Министерство на образованието и науката / 2012-06-20

Изготвен е хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика.

Резултатите от изпълнението на договора включват:
  • Картиране на институциите, чиито функции са свързани с разработване и провеждане на правителствената политика в областта на науката и научните изследвания
  • Адаптирана методология за извършване на хоризонтален функционален анализ, вкл. техники и инструменти за изпълнение
  • Хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, в съответствие с адаптираната ЕМПФАДА
  • Модел за организационно оптимизиране и координация между институциите в системата, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
  • Пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България


Министерство на образованието и наукатахоризонтален функционален анализ