Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България (2016-2020 г.) и Национална рамка за екологични дейности

Министерство на земеделието и храните / 2016-06-13

Изработване на Националната стратегия, съдържаща анализ на ситуацията в сектора по отношение на силните и слабите страни, нуждите и пропуските, както и потенциала за развитие, да определя приоритетите и съдържа обосновка за направения избор. 


Министерство на земеделието и хранитестратегия

Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Областна администрация Габрово / 2015-02-24

Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово за периода до 2013 година в изпълнение на Закона за регионалното развитие.


Габровообластна стратегия за развитие