Анализ на изпълнението на Плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Министерски съвет / 2014-08-15

Целта на проекта е приемане на адекватни мерки за подпомагане работата на контролиращите институции и административни звена.

Изготвен е анализ на опита на четири от държавите - членки на ЕС в тази сфера.

Анализирани са мерките и дейностите, включени в Плановете за действие към Интегрираната стратегия, като е разработена и независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия.

Разработен е механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние и при декларирането на несъвместимост и частни интереси.

Разработени са проекти на нормативни актове, придружени от оценка на въздействието.


Министерски съветпревенция и противодействие на корупциятаОПАК