Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен

Община Гърмен / 2014-05-07

Създаване на ефикасно информиране в сферата на достъпа до услуги, работа и образование на граждани на трети държави.

Анализ на резултатите от извършени проучвания и систематизиране на данните в информационни пакети по основни тематични категории, които да бъдат разпространявани на хартиен носител в Центъра за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на община Гърмен.

Разработени са печатни издания по основни тематични категории, които да бъдат разпространявани на хартиен носител в Центъра, както и публикувани на интернет страницата на проекта.


Гърменанализпечатни материали

Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013)

Министерство на земеделието / 2012-07-23

В рамките на проекта са проучени актуални документи, свързани с иновации в областта на селското стопанство, анализирани са добри практики и иновативни идеи, подпомогнати от ПРСР в България и други страни-членки на ЕС през периода 2007-2013г.

Изготвени са препоръки за подобряване на подкрепата, оказвана от ПРСР през текущия (2007-2013) и следващия (2014-2020) програмни периоди и визия и концепция за развитие на ПРСР в посока подкрепа на иновативни проекти за следващия програмен период (2014-2020).

Изготвени са и печатни материали за повишаване на информираността за възможностите на ПРСР при подкрепата на иновативни проекти. 


ПРСРпечатни материалианализ

Актуализиране на Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения

Администрацията на Министерски съвет на Република България / 2011-11-01

Специализирани обучения, насочени към служители на УО, бенефициенти, отговарящи за управлението и отчитането на проекти по ОП "Техническа помощ", финансовите дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проектите на бенефициентите.

Актуализиране, отпечатване и публично представяне на наръчник на бенефициента.Оперативна програма “Техническа помощ”ЕФРРпечатни материалиобучениe