Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Министерство на вътрешните работи / 2015-10-23

Целта на проекта е изготвяне на последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 по Европейския фонд за връщане, и на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 на Фонда за външните граници.

Изготвени са оценъчни доклади на английски език за резултатите и влиянието на дейностите, включени в годишните програми и техническата помощ на Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници по образци на Европейската комисия.

Представен е доклад на български и английски език с конкретни препоръки за подобряване на дейността на Отговорния орган и бенефициерите при реализиране на многогодишни програми по фондове, финансирани със средства на ЕС.


ЕФВФВГМинистерство на вътрешните работипоследваща оценка

Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив

Община Пловдив / 2012-12-20

В рамките на проекта са извършени: анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив; разработване на методика за извършване на проучване за анализа и оценката на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив и звената на общинската администрация с функции в разглежданата област; изготвяне на анализ; преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи.


оценкаобщина Пловдиванализобщинска администрация

Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация

Министерски съвет / 2010-10-29

Предоставените консултантски услуги са насочени към подобряване мотивацията, ефективността, ефикасността и обществената отговорност на държавната администрация чрез управление на изпълнението на служителите с акцент върху постигнатите резултати.

В рамките на проекта са анализирани данни относно прилагането и функционирането на съществуващата система за оценка на изпълнението. Разработени са варианти на модели за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението.

Изготвена и изпълнена е програма за обучение с цел въвеждане на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.


ОПАКМинистерски съветоценка на изпълнениетообучениe