Интегрирана консултантска услуга за развитие на организациите от публичния и частния сектор

проект на Агенция Стратегма / 2012-12-15

Модерното общество и съвременната ситуация в света се характеризират с динамика и бързина на промените. Организациите от публичния (правителствени и неправителствени) и от частния сектор трябва да развиват способностите си да реагират на тези промени, за да поддържат своята ефективност и ефикасност спрямо средата. Тези способности са част от организационното развитие, което се влияе значително от средата. В дългогодишната си консултантска практика Агенция Стратегма е установила, че прякото пренасяне и прилагане на водещите световни постижения на управленската наука в националната среда не произвежда желаните резултати.

Задачата на научно-приложния изследователски проект е изследване и оценка на модели за организационно развитие в контекста на българската среда и разработване на методология и технология за създаване на интегрирана консултантска услуга за развитие на организациите от публичния и частния сектор.

Моделът „Цялостно управление на качеството" и модерните му тълкувания като „Шест Сигма" стоят в основата на организационно развитие от второ поколение.

За идентифицирането, измерването, приоритетното подреждане и подобряването на процесите, които са решаващи за качеството ще се оцени ефективността на множество инструменти и техники, сред които DRIVE (Define, Review, Identify, Verify, Execute/ определяне, преглед, идентификация, проверка, изпълнение), картографиране на процеси, flow-charting (диаграмна визуализация), forcefieldanalysis (метод за определяне, обсъждане и оценяване на факторите „за" и „против" дадена промяна), причина и следствие, анализ на Парето, статистически контрол на процесите, контролни диаграми (определящи дали един бизнес процес е в състояние на статистически контрол), честотни разпределения („dotplot" и tallychart), корелационни диаграми, матричен анализ, хистограми и др.

Отправната точка за развитие на качеството на работа на организациите ще бъде Моделът за усъвършенстване на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Публикации:

Trifonova T., Markov Ya.: Understanding the Value of Organizational Learning: The Unutilized Internal Resource (pdf, 995.67 KB), Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 27-29 May 2015, Bari, Italy, ISBN 978-961-6914-13-0 (PDF), ISSN 2232-3309, May 2015.


организационно развитие