Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив

Община Пловдив / 2012-12-20

В рамките на проекта са извършени: анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив; разработване на методика за извършване на проучване за анализа и оценката на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив и звената на общинската администрация с функции в разглежданата област; изготвяне на анализ; преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи.


оценкаобщина Пловдиванализобщинска администрация