Оптимизиране на структурата и осигуряване на организационно развитие и по-ефективно функциониране на Министерство на външните работи

Министерство на външните работи / 2015-08-05

Извършен е функционален анализ на администрацията на МВнР чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Изготвени са мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в МВнР.

Актуализирани са нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси.

Проектът завърши с провеждане на съпътстващи обучения за служители на МВнР.


Министерство на външните работифункционален анализобучениe

Функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане / 2015-04-24

Целта на договора е извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

В рамките на проекта е проведено обучение за представителите на работната група за повишаване на компетентността на администрацията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.

Изготвени са материали под формата на презентации, обработена информация от попълнени въпросници за оценка на придобитите знания, снимкови и други материали.


Агенция за социално подпомаганефункционален анализобучениe

Функционален анализ за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция

Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните / 2015-04-07

Целта на проекта е провеждане на функционален анализ и разработване на съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

В рамките на проекта е проведено двудневно обучение на ръководители и служители на КТИ за прилагане на новите вътрешни процедури и правила, както и по отношение прилагане на подхода и методите за извършване на функционален анализ с изготвен доклад, съдържащ отчет за изпълнение на дейността, вкл. програмата за обучение и обучителни материали.


Контролно-техническа инспекцияфункционален анализобучениe

Функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" / 2015-02-03

Основната цел на поръчката е оптимизиране работата на държавната администрация и подобряване на нейната организация и функционалност, посредством провеждане на функционален анализ в ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".

В рамките на проекта е извършен функционален анализ, проведено е съпътстващо обучение, свързано с функционалния анализ, с цел повишаване на компетентността на служителите на агенцията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.


функционален анализобучениe

Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на Община Лясковец

Община Лясковец / 2014-04-28

Проведеното обучение е свързано с въведена методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти и е предназначено за служители на общинската администрация, общинските съветници и представителите на граждански структури.


обучениeЛясковец

Обучения на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

Подготвени и проведени тридневни изнесени обучения с представители на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система.

Подготвено и проведено учебно пътуване за проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация, включващо проучване на опита на три държави-членки на ЕС в областта на междуведомствената координация в процеса на стратегическо планиране и изпълнение на регионалните и местните приоритети.

Осъществяване на изследване на добри практики в областта на междуведомствената координация.


Габровомеждуведомствена координацияработно посещениеИталияобучениe

Актуализиране на Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения

Администрацията на Министерски съвет на Република България / 2011-11-01

Специализирани обучения, насочени към служители на УО, бенефициенти, отговарящи за управлението и отчитането на проекти по ОП "Техническа помощ", финансовите дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проектите на бенефициентите.

Актуализиране, отпечатване и публично представяне на наръчник на бенефициента.Оперативна програма “Техническа помощ”ЕФРРпечатни материалиобучениe

Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация

Министерски съвет / 2010-10-29

Предоставените консултантски услуги са насочени към подобряване мотивацията, ефективността, ефикасността и обществената отговорност на държавната администрация чрез управление на изпълнението на служителите с акцент върху постигнатите резултати.

В рамките на проекта са анализирани данни относно прилагането и функционирането на съществуващата система за оценка на изпълнението. Разработени са варианти на модели за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението.

Изготвена и изпълнена е програма за обучение с цел въвеждане на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.


ОПАКМинистерски съветоценка на изпълнениетообучениe

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране

Министерски съвет / 2008-09-01

Извършен детайлен анализ на съществуващата система и механизмите за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие.

Организирани учебни посещения в държави-членки на ЕС за експерти от държавната администрация в сферата на координацията при планиране на средства.

Разработена стратегия за усъвършенстване на междуинституционалните механизми за координация.

Изготвен технически проект за надграждане и усъвършенстване на Информационната система за международно сътрудничество, включително изграждане на модули за дистанционно (електронно) обучение.

Проведени серия обучения за над 600 експерти в централната и местната администрации за запознаване с добрите практики за междуинституционална координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие и за прилагане на усъвършенстваните механизми за координация.

Партньори: Фондация "Европейски институт", Балкански институт по труда и социалната политика


ОПАКМинистерски съветмеждуведомствена координацияобучениe