Информационна кампания за Общата селскостопанска политика - "Бъдещите лидери в селското стопанство"

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони” / 2018-06-01

Кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ ще покаже приноса на ОСП за развитието на националното селско стопанство, съхраняването на висококачествените български продукти и на българската природа, които хората ценят и съживяването на селските райони.

http://cap.europe.bg


ОСПземеделиеЕСЕК

Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България (2016-2020 г.) и Национална рамка за екологични дейности

Министерство на земеделието и храните / 2016-06-13

Изработване на Националната стратегия, съдържаща анализ на ситуацията в сектора по отношение на силните и слабите страни, нуждите и пропуските, както и потенциала за развитие, да определя приоритетите и съдържа обосновка за направения избор. 


Министерство на земеделието и хранитестратегия