Оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Община Пловдив / 2016-06-30

Извършване на независима оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020“.


Пловдив

Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив

Община Пловдив / 2012-12-20

Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив.

Преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи.

Разработване на методологии, наръчници, инструкции за целевите групи, съобразени с техните специфики.


човешки ресурсиПловдив

Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив

Община Пловдив / 2012-12-20

В рамките на проекта са извършени: анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив; разработване на методика за извършване на проучване за анализа и оценката на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на община Пловдив и звената на общинската администрация с функции в разглежданата област; изготвяне на анализ; преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи.


оценкаобщина Пловдиванализобщинска администрация