Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013)

Министерство на земеделието / 2012-07-23

В рамките на проекта са проучени актуални документи, свързани с иновации в областта на селското стопанство, анализирани са добри практики и иновативни идеи, подпомогнати от ПРСР в България и други страни-членки на ЕС през периода 2007-2013г.

Изготвени са препоръки за подобряване на подкрепата, оказвана от ПРСР през текущия (2007-2013) и следващия (2014-2020) програмни периоди и визия и концепция за развитие на ПРСР в посока подкрепа на иновативни проекти за следващия програмен период (2014-2020).

Изготвени са и печатни материали за повишаване на информираността за възможностите на ПРСР при подкрепата на иновативни проекти. 


ПРСРпечатни материалианализ

Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и обобщение на опита на други страни членки на ЕС по подкрепени иновативни проекти

Министерство на земеделието и храните / 2012-07-23

За целта на проекта са проучени и анализирани 60 добри практики и иновативни идеи, подпомогнати от ПРСР в България и други страни членки на ЕС през периода 2007-2013 г.

В съответствие с направения анализ са изготвени препоръки за подобряване на подкрепата, оказвана от ПРСР през текущия (2007-2013 г.) и следващия (2014-2020 г.) програмни периоди.

Изготвена е визия и концепция за развитие на ПРСР в посока подкрепа на иновативни проекти за следващия програмен период (2014-2020 г.).

Изготвени са печатни материали, включващи: брошура, електронна книга, информационна бележка, новини, интервю и статия за повишаване на информираността за възможностите на ПРСР при подкрепата на иновативни проекти.


ПРСРМЗХдобри практики