Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица

Община Челопеч / 2014-12-29

Обхватът на проекта включва разработване и въвеждане на методика за мониторинг и контрол на политиките в общините Челопеч и Копривщица. Изготвени са социално-икономически профили, базирани на статистическа и пространствена информация и предварителни анализи по „разходи и ползи”.

В резултат на това са разработени общински планове за развитие с програми за тяхната реализация и секторни общински стратегии за икономическо развитие и развитие на туризма, управление на общинската собственост и околната среда за периода 2014-2020 г. на общините.

Проведени са два броя съпътстващи обучения на служители и представители на структури на гражданското общество, свързани с въведената методика за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики.
 


ЧелопечКопривщицаметодика за мониторингОПАКОбщински план за развитие

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна

Община Варна / 2014-08-11

Изготвена е независима и обективна последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г., в съответствие с нормативните изисквания за обхват и качество.

Последващата оценка се базира на оценяването степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, общото въздействие от изпълнението на ОПР 2007-2013 г., ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Разработени са изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в общината.


ВарнаОПР

Консултиране на новостартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Ловеч и ДРСЗ Монтана

Агенция по заетостта / 2013-06-19

Проектът се реализира в рамките на процедурата "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3" на Агенция по заетостта, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Обхватът на консултантските услуги включва анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност, преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия бизнес, подготовката на начален счетоводен пакет и на маркетингова стратегия.

По проекта са проведени консултации с предприятията във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.

Предприятията бяха запознати с начините за търсене и получаване на финансиране от различни кредитни институции.
Агенция по заетосттаОПРЧР