Участие в екипа за управление и изпълнение на проект "Теренни проучвания на разпространението на видове - МОСВ"

Изпълнителна агенция по околна среда / 2011-11-01

Участие в оценителни комисии за избор на изпълнители за дейности по проекта, както и участие при приемане работата на избраните изпълнители.

Окомплектоване на пакетите тръжни документи и тяхното предоставяне за извършване на предварителен и последващ контрол от Междинното звено към Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."


ОПОСИАОС