Анализ на резултатите и направените препоръки в изготвените функционални анализи на общински администрации

Национално сдружение на общините в Република България / 2017-07-10

Разработване на примерни модели за оптимално структуриране на общинските администрации с оглед ефективно изпълнение на законово възложените им отговорности. Обект на прегледа са функционалните анализи на общински администрации, направени през периода 2007 – 2013 г. с финансиране по Оперативна програма "Административен капацитет".


Национално сдружение на общините в Република България