Функционални анализи на структури от централната администрация

2016-03-31

При изготвянето на функционален анализ на структура от централната администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
  • Изготвяне на качествен анализ на текущото състояние на съответната администрация, взимайки предвид специфичния й организационно-управленски модел
  • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на съответната структура
  • Отчитане на спецификите на мисията и функциите на съответната администрация
  • Анализ на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на съответната администрация
  • Идентифициране на проблемни области
  • Формулиране на конкретни предложения за подобрение
  • Изготвяне на план за действие
  • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
  • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Министерство на външните работи
Министерство на образованието и науката
Министерство на правосъдието
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
Агенция за социално подпомагане
Контролно-техническа инспекция
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”


функционален анализцентрална администрацияМинистерство на външните работиМинистерство на образованието и наукатаМинистерство на правосъдиетоИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт

Министерство на правосъдието / 2010-12-13

Целта на проекта е повишаване на професионализма в звената, които имат функции по отношение на съдебната власт и подпомагат или се отчитат пред министъра на правосъдието.

Целеви групи на дейностите, свързани с обучение на организационни звена на министерството на правосъдието за подпомагане на министъра във връзка с взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт, са министърът на правосъдието и неговата специализирана администрация.

Анализ на подобни структури в министерствата, отговарящи за правосъдието в страните членки на ЕС.
 
Изготвяне на препоръки за обмен на опит с цел повишаване на квалификацията.


ОПАКЕСФМинистерство на правосъдиетоанализ