Функционални анализи на структури от централната администрация

2016-03-31

При изготвянето на функционален анализ на структура от централната администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Изготвяне на качествен анализ на текущото състояние на съответната администрация, взимайки предвид специфичния й организационно-управленски модел
 • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на съответната структура
 • Отчитане на спецификите на мисията и функциите на съответната администрация
 • Анализ на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на съответната администрация
 • Идентифициране на проблемни области
 • Формулиране на конкретни предложения за подобрение
 • Изготвяне на план за действие
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Министерство на външните работи
Министерство на образованието и науката
Министерство на правосъдието
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
Агенция за социално подпомагане
Контролно-техническа инспекция
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”


функционален анализцентрална администрацияМинистерство на външните работиМинистерство на образованието и наукатаМинистерство на правосъдиетоИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България

Министерство на образованието и науката / 2012-06-20

Изготвен е хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика.

Резултатите от изпълнението на договора включват:
 • Картиране на институциите, чиито функции са свързани с разработване и провеждане на правителствената политика в областта на науката и научните изследвания
 • Адаптирана методология за извършване на хоризонтален функционален анализ, вкл. техники и инструменти за изпълнение
 • Хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, в съответствие с адаптираната ЕМПФАДА
 • Модел за организационно оптимизиране и координация между институциите в системата, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
 • Пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България


Министерство на образованието и наукатахоризонтален функционален анализ