Междинна оценка на изпълнението на действията и на напредъка към постигане на целите по националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „вътрешна сигурност“

Министерство на вътрешните работи / 2017-10-16

"Извършване на независима междинна оценка на изпълнението на действията и на напредъка към постигане на целите по националните програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Изготвяне на доклади за междинна оценка на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ на български и английски език.


Министерство на вътрешните работи

Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Министерство на вътрешните работи / 2015-10-23

Целта на проекта е изготвяне на последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 по Европейския фонд за връщане, и на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 на Фонда за външните граници.

Изготвени са оценъчни доклади на английски език за резултатите и влиянието на дейностите, включени в годишните програми и техническата помощ на Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници по образци на Европейската комисия.

Представен е доклад на български и английски език с конкретни препоръки за подобряване на дейността на Отговорния орган и бенефициерите при реализиране на многогодишни програми по фондове, финансирани със средства на ЕС.


ЕФВФВГМинистерство на вътрешните работипоследваща оценка