Oценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г.

Министерство на труда и социалната политика / 2019-01-31


"Обединение "СТРАТЕГМА – БАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ" изпълнява поръчка, възложена от МТСП, за изготвяне на оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г. Оценката обхваща мерките по оперативната програма, изпълнявани в периода 2007 - 2013, които имат отношение към предоставянето на социални услуги за деца, възрастни хора и хора с увреждания да водят самостоятелен и независим живот, както и активно да участват в обществения живот.


Министерство на труда и социалната политикаМТСП

Интернет платформа за информация, комуникация и обмен на знания

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи / 2018-10-01

Платформата е създадена в рамките на проект  на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в изпълнение на ангажиментите, поети от министерството по приетата декларация на страните членки в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

demographicnet.com

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативиМТСП