Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове

Министерски съвет / 2018-08-30

Дизайн на уебсайт с визуални ефекти и двуезично представяне на информацията.

https://www.eufunds.bg

МС

Уебсайт на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет / 2018-06-25

Дизайн на уебсайт на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) с визуални ефекти и двуезично представяне на информацията.

http://www.nccedi.government.bg


НССЕИВМС

Визуализация и публичност на проекти за МСП

МСП / 2017-03-01

Дизайн и отпечатване на информационни материали и организиране на конференции за проектите:
  • Подобряване на управленския капацитет и отговорността към околната среда на Нованор ООД;
  • Създаване на устойчиви нови работни места в ТПК "Нов свят";
  • Развитие на управленския капацитет и растеж в КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД и изработка на уебсайт на фирмата.


МСП

Анализ за приключилите пет конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на сключените до момента по фонда договори

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия / 2012-12-19

Изготвена е обща оценка за успеха от изпълнението на дейностите в рамките на Националния иновационен фонд и неговото значение за растежа на малките и средните предприятия.

Основната цел на анализа е проследяването на ефекта върху предприятията и организациите от изпълнението на финансираните от първите пет конкурсни сесии в рамките на НИФ проекти, както и оценка на въздействието върху пазара, което е оказало въвеждането на иновативни продукти/ процеси/ услуги, разработени в резултат на изпълнение на тези проекти.

Изготвени са предложения за оптимизиране на областите, предмет на анализа.


ИАНМСПНИФ

Обучения на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

Подготвени и проведени тридневни изнесени обучения с представители на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система.

Подготвено и проведено учебно пътуване за проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация, включващо проучване на опита на три държави-членки на ЕС в областта на междуведомствената координация в процеса на стратегическо планиране и изпълнение на регионалните и местните приоритети.

Осъществяване на изследване на добри практики в областта на междуведомствената координация.


Габровомеждуведомствена координацияработно посещениеИталияобучениe

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране

Министерски съвет / 2008-09-01

Извършен детайлен анализ на съществуващата система и механизмите за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие.

Организирани учебни посещения в държави-членки на ЕС за експерти от държавната администрация в сферата на координацията при планиране на средства.

Разработена стратегия за усъвършенстване на междуинституционалните механизми за координация.

Изготвен технически проект за надграждане и усъвършенстване на Информационната система за международно сътрудничество, включително изграждане на модули за дистанционно (електронно) обучение.

Проведени серия обучения за над 600 експерти в централната и местната администрации за запознаване с добрите практики за междуинституционална координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие и за прилагане на усъвършенстваните механизми за координация.

Партньори: Фондация "Европейски институт", Балкански институт по труда и социалната политика


ОПАКМинистерски съветмеждуведомствена координацияобучениe