Изготвяне на маркетингов доклад за видовете риба и рибни продукти с добри и устойчиви пазарни перспективи

Министерство на земеделието, храните и горите / 2018-04-26

Изготвяне на независим маркетингов доклад относно видовете аквакултури с добри и устойчиви перспективи за пазарна реализация.

МЗХ

Анализ на добрите практики и иновативни проекти, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и обобщение на опита на други страни членки на ЕС по подкрепени иновативни проекти

Министерство на земеделието и храните / 2012-07-23

За целта на проекта са проучени и анализирани 60 добри практики и иновативни идеи, подпомогнати от ПРСР в България и други страни членки на ЕС през периода 2007-2013 г.

В съответствие с направения анализ са изготвени препоръки за подобряване на подкрепата, оказвана от ПРСР през текущия (2007-2013 г.) и следващия (2014-2020 г.) програмни периоди.

Изготвена е визия и концепция за развитие на ПРСР в посока подкрепа на иновативни проекти за следващия програмен период (2014-2020 г.).

Изготвени са печатни материали, включващи: брошура, електронна книга, информационна бележка, новини, интервю и статия за повишаване на информираността за възможностите на ПРСР при подкрепата на иновативни проекти.


ПРСРМЗХдобри практики