Mетодология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти на Община Лясковец

Община Лясковец / 2014-04-28

Изграждане на стратегическа визия на община Лясковец, отговаряща на обществените нужди.

Въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол на общински политики и проекти.

Изработени са механизми за създаване на прозрачност, процедури за периодичност, отчетност, отговорност на управлението и подобряване на качеството на изпълнение, процедура за консултиране на резултатите от мониторинга със заинтересованите страни и вземане на решение за промяна на политиките.
 


Лясковец

Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на Община Лясковец

Община Лясковец / 2014-04-28

Проведеното обучение е свързано с въведена методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти и е предназначено за служители на общинската администрация, общинските съветници и представителите на граждански структури.


обучениeЛясковец

Социално икономически анализ за територията на община Лясковец

Община Лясковец / 2014-03-14

Извършено е проучване на социално-икономическия профил на територията чрез събиране и анализ на данни и информация. Изготвен е социално-икономически анализ за територията на община Лясковец, SWOT анализ на региона изготвена е оценка на социално-икономическото въздействие на ОПР, оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на Община Лясковец, оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на Общината.

Изготвена е оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за развитие на Община Лясковец за периода 2014-2020 г.


Лясковец