Обучения и работни срещи за нуждите на МИГ Костенец 2010

МИГ Костенец 2010 / 2015-05-15

Екипът на Агенция СТРАТЕГМА организира и проведе тридневно обучение на тема: "Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната".

Обучени бяха 12 души -  представители на Местната инициативна група (екип, УС, ОС), представители на местната власт (администрация, общински съвет), нестопански организации и бизнес.

Осигурени бяха Сертификати за всеки участник и обучителни материали по преценка на Екипа.


Костенецработни срещиМИГиновации

Последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие 2007 - 2013 г. на община Костенец

Община Костенец / 2015-02-02

Независима и обективна последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Костенец за периода 2007-2013 г., в съответствие с нормативните изисквания за обхват и качество.

Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите - Анализ и оценка на степента на постигане целите и приоритетите на ОПР на Община Костенец за периода 2007-2013 г., на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда.

Оценка на устойчивостта от постигнатите резултатите от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични показатели. 


ОПАКЕСФОбщинския план за развитиеКостенец