Функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно - техническа инспекция

Контролно-техническа Инспекция към Министерство на земеделието и храните / 2015-04-07

Общата цел на проекта е подобряване изпълнението на политиките провеждани от Контролно - техническа инспекция. В рамките на проекта и извършен функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на КТИ, направен е анализ на текущото състояние по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на КТИ, идентифицирани са проблемни области и необходимостта от предприемане на мерки за подобрение, формулирани конкретни предложения за подобрение. Изготвен е план за действие и проект на окончателен доклад за извършен функционален анализ, разработени са проекти за актуализация на функционални характеристики на звената в КТИ, длъжностни характеристики на служителите, вътрешни правила и правила, процедури, касаещи предложените промени.


функционален анализКонтролно - техническа инспекция