Уеб сайтове и продукти за бизнеса, НПО и администрацията

2019-04-06

Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“
Център за приобщаващо образование
Фондация „Институт за пазарна икономика”
Портал Европа
Система за управленив и продажба на билети на каса и онлайн - Номер от списъка на НАП (СУПТО) - 801 
Специализиран софтуер „Регистър на общинската собственост“
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Плевен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия
Проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06 Деца и младежи в риск”
Сдружение "Център за изследване и анализи"СмядовоПлевенСливенПровадияИнтегриран план за градско възстановяване и развитие

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия

Община Провадия / 2014-08-19

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, екологичните условия, както и подобряването на физическата среда в град Провадия чрез стратегия за социално-икономическо и екологично възстановяване.

В рамките на проекта е разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие посредством реализация на проекти, привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

Постигната е синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на градската територия.


Интегриран план за градско възстановяване и развитиеПровадия

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен, като център на агломерационен ареал

Община Сливен / 2013-01-31

Изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие преминава през няколко етапи: анализиране на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г., определяне на зони за въздействие на ИПГВР.

В рамките на проекта са проведени обществени обсъждания и идентифициране на заинтересованите страни, целевите групи, потенциалните инвеститори и партньори.

Изработен е Подробен устройствен план (ПУП) за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

СливенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие

Осигуряване на информираност и публичност по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен“

Общинска администрация Плевен / 2012-05-04

Информационна кампания, свързана с популяризирането на Интегрирания план за градско развитие на град Плевен сред заинтересованите лица.

http://ipgvrpleven.eu/


ПлевенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие