Кампания за защита на интелектуалната собственост “IP Why Not”

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост / 2021-10-01Агенция СТРАТЕГМА продължава инициативата си за интелектуалната собственост, част от корпоративната социална отговорност на компанията. Новата комуникационна кампания “IP Why Not” („Интелектуална собственост: Защо не?“), трета от 2018 г. насам, продължава усилията на предходната “IP Why Should I Be Bothered?” („Интелектуална собственост: Защо да ми пука?“) да направи правата на интелектуална собственост по-разбираеми за младите публики и потребители на продукти, защитени с авторско право.

Тя надгражда постиженията в убеждаването на младежите относно важността на защитата и възнаграждаването на творците, изпълнителите и изобретателите. Кампанията ще протече в периода 1 октомври 2021 г. – 1 септември 2022 г. онлайн и на живо в четири държави от ЕС – България, Испания, Португалия и Естония.

Повече информация за инициативата можете да намерите на http://ipwhy.europe.bg/

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТЕС

Кампания за защита на интелектуалната собственост "IP: ЗАЩО ДА МИ ПУКА?"

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост / 2019-11-11


Кампания ЗАЩО ДА МИ ПУКА разяснява стойността на интелектуалната собственост. Тази кампания се стреми да включи младите хора от България, Испания и Португалия в усилията за спазване на правата на творците и така да подкрепи творението.

http://ipwhy.europe.bg/

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТЕС

Уебсайт на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС)

Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз / 2018-11-20

Дизайн на уебсайт с визуални ефекти и двуезично представяне на информацията.

http://www.afcos.bg


Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"АФКОСМВР

Информационна кампания за Общата селскостопанска политика - "Бъдещите лидери в селското стопанство"

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони” / 2018-06-01

Кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ ще покаже приноса на ОСП за развитието на националното селско стопанство, съхраняването на висококачествените български продукти и на българската природа, които хората ценят и съживяването на селските райони.

http://cap.europe.bg


ОСПземеделиеЕСЕК

Информационна кампания „Сбъдни фантазия“

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост / 2018-05-01

Кампания „Сбъдни фантазия“ се стреми да ангажира ученици 9-12 клас с послания и дейности, които да им покажат присъщата стойност на творческите постижения/интелектуалната собственост за всеки от тях и вредата от злоупотребата с това право. 

http://imagination.gateway.bg/bg

интелектуална собственостЕС

Дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта ЕНС = НАУКА²

2016-01-14

Второ място в международен конкурс за дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта Европейския научен съвет (ЕНС) = НАУКА2.

ЕНС = НАУКА2 е проект за представяне и популяризиране на дейността на Съвета.

Участието в конкурса е в партньорство с фирма ИВОФОРМ ЕООД.


рекламни материали

Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Община Габрово / 2015-10-22

Информационна кампания, насочена към гражданите на Габрово, относно популязирането на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. 

http://www.waterprojectgabrovo.eu/


рекламни клиповерекламни материалиГаброво

Функционален анализ за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция

Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните / 2015-04-07

Целта на проекта е провеждане на функционален анализ и разработване на съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

В рамките на проекта е проведено двудневно обучение на ръководители и служители на КТИ за прилагане на новите вътрешни процедури и правила, както и по отношение прилагане на подхода и методите за извършване на функционален анализ с изготвен доклад, съдържащ отчет за изпълнение на дейността, вкл. програмата за обучение и обучителни материали.


Контролно-техническа инспекцияфункционален анализобучениe

Функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно - техническа инспекция

Контролно-техническа Инспекция към Министерство на земеделието и храните / 2015-04-07

Общата цел на проекта е подобряване изпълнението на политиките провеждани от Контролно - техническа инспекция. В рамките на проекта и извършен функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на КТИ, направен е анализ на текущото състояние по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на КТИ, идентифицирани са проблемни области и необходимостта от предприемане на мерки за подобрение, формулирани конкретни предложения за подобрение. Изготвен е план за действие и проект на окончателен доклад за извършен функционален анализ, разработени са проекти за актуализация на функционални характеристики на звената в КТИ, длъжностни характеристики на служителите, вътрешни правила и правила, процедури, касаещи предложените промени.


функционален анализКонтролно - техническа инспекция

Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Община Смядово / 2014-04-29

Създадени са 40 HD кратки филми, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, френски и руски.

DVD диск в 1000 екземпляра с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

http://smyadovo.bg/sites/smyadovo.gateway.bg/avdb/index.html


рекламни клиповерекламни материалиСмядовомултимедиясофтуер

Изготвяне на стратегически и планови документи за нуждите на Община Невестино

Община Невестино / 2014-02-25

Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Невестино 2007-2013 г.

Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики.

Разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014-2020 г.

Разработени краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива.

Изработване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ на община Невестино.

Разработена Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.

Разработена Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020 г.


 


Общински план за развитиеНевестиноенергийна ефективност

Mаркетинг на туристически продукти на Община Летница

Община Летница / 2012-11-28

46 HD кратки филми озвучени на 8 езика - български, английски, испански, италиански, немски, френски, руски и японски.

2000 копия с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

2000 екземпляра брошури за туристическия продукт на Община Летница заедно с карта на общината.

Виртуален маршрут „Крушунски водопади” 
Открийте съкровищата на община Летница


рекламни клиповерекламни материалимултимедиясофтуерЛетница

Информационни кампании за Общата селскостопанска политика на ЕС

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони” / 2012-02-02

Съфинансиране на информационни кампании относно Общата селскостопанска политика на ЕС по покана на  Европейска комисия, ГД Селско стопанство и развитие на селските райони.

Информационни семинари за разясняване на политиката и възможностите на финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони, насочени към българските фермери.

Над 40 информационни дни относно различните цели на Общата селскостопанска  политика - безопасност на храните, био продуктите и правилата за етикиране, представени по достъпен за учениците начин.

Международни конференции и кръгли маси в България, Естония, Малта, Португалия и Белгия с общ брой участници над 260 души.

Обмяна на опит и добри практики относно развиване на биоземеделие и създаването на хранителни кооперативи.

http://cap.europe.bg/


рекламни клиповерекламни материали