Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Община Габрово / 2015-10-22

Информационна кампания, насочена към гражданите на Габрово, относно популязирането на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. 

http://www.waterprojectgabrovo.eu/


рекламни клиповерекламни материалиГаброво

Специализиран софтуер "Архивиране на документация"

Община Габрово / 2015-10-05

Целта на поръчката е дългосрочното съхранение на хартиен и електронен носител на документите, изготвени във връзка с дейностите по Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. 


Габровоархивиране

Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Областна администрация Габрово / 2015-02-24

Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово за периода до 2013 година в изпълнение на Закона за регионалното развитие.


Габровообластна стратегия за развитие

Проучване на социално-икономическото състояние в област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

За целта е разработена методологията за провеждането на анкетно проучване, включваща подход за изготвяне на анкетни карти, разработване на модел на извадката и идентифициране на потенциалните респонденти, подход за събиране на данните,въвеждане и обработване на данните, анализ на резултати, основни изводи и препоръки. Елементите на проучването са изпълнени в съответствие с приетата методология. Обемът на извадката е 600 респонденти, сред основните целеви групи са бизнес, граждани и местна администрация, които са анкетирани по метода провеждане на анкетно проучване с анкетьор. Консултирането на политики е осъществено посредством провеждането на 12 фокус групи и 5 обществени обсъждания в съответствие със стандартите за прилагане на методите.


Габрово

Обучения на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

Подготвени и проведени тридневни изнесени обучения с представители на областните и общинските администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система.

Подготвено и проведено учебно пътуване за проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация, включващо проучване на опита на три държави-членки на ЕС в областта на междуведомствената координация в процеса на стратегическо планиране и изпълнение на регионалните и местните приоритети.

Осъществяване на изследване на добри практики в областта на междуведомствената координация.


Габровомеждуведомствена координацияработно посещениеИталияобучениe

Проучване на социално-икономическото състояние в Област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

Проведено проучване на социално-икономическото състояние на Област Габрово, вкл. и за всяка от съставните общини.

Изготвеният аналитичен доклад отразява предвижданията на европейските и националните стратегически и планови документи към момента на изготвянето им и идентифицира възможни приоритети, които да бъдат подкрепени за целите на социално-икономическото развитие на областта и отделните общини през периода 2014 -2020 г.


Габровосоциално-икономическо развитие