Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007 – 2013 г.

Община Варна / 2014-08-11

В рамките на проекта е извършена Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; извършен е анализ и оценка на степента на постигане целите и приоритетите на ОПР на Община Варна за периода 2007-2013 г., на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда; оценка на устойчивостта от постигнатите резултатите от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични показатели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително на ЕС, и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР (2007-2013 г.); оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работа на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР (2007-2013 г.).
 


ОПАКЕСФВарнаОбщински план за развитие

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна

Община Варна / 2014-08-11

Изготвена е независима и обективна последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г., в съответствие с нормативните изисквания за обхват и качество.

Последващата оценка се базира на оценяването степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, общото въздействие от изпълнението на ОПР 2007-2013 г., ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Разработени са изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в общината.


ВарнаОПР