Ефективен достъп до правосъдие

Висш съдебен съвет / 2018-11-30

Във връзка с изпълнение на проект "Ефективен достъп до правосъдие" № BG05SFOP001-3.001-0022-C01, по който Министерството на правосъдието е бенефициент, а Висшия съдебен съвет е партньор, Агенция СТРАТЕГМА изпълнява поръчка, възложена от ВСС за изработване на методика за оценка на независимостта на съдебната власт.

Страница на проекта в ИСУН 2020:.http://2020.eufunds.bg/bg/5/0/Project/Details?contractId=kEtyroyKYYI%3DВСС