Функционални анализи на общински администрации

2016-03-30

При изготвянето на функционален анализ на общинска администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Цялостен преглед на действащото законодателство в областта на местното самоуправление
 • Адаптирана методология за провеждане на функционален анализ в съответствие с основните етапи на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
 • Референтен модел за организацията и функциите на съответната администрация, базиран на резултатите от анализа на текущото състояние и добри практики
 • Анализ на текущото състояние на структурите
 • Идентифициране на области за подобрения по отношение на оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация
 • Прилагане на изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи
 • План за действие за изпълнение на предложените мерки
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Процедура за мониторинг и контрол на напредъка по изпълнението на въведените нови правила за организация на работните процеси в общинската администрация
 • Стратегия за организационно развитие на съответната местна администрация
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Община Приморско
Община Бяла
Община Балчик
Община Казанлък
Община Перник


функционален анализобщинска администрацияОбщина ПриморскоОбщина БялаОбщина БалчикОбщина КазанлъкОбщина Перник

Обучение за повишаване на капацитета на служителите на Община Бяла за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението

Община Бяла / 2013-04-11

Основната цел на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите.

В рамките на проекта е проведено тридневно обучение за 40 представители на общинска администрация Бяла с цел повишаване на капацитета им и за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението.


Бяла

Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Община Бяла

Община Бяла / 2013-03-26

Основна цел на проекта е създаването на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите.

Установено е съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на община Бяла и нейните структури с нуждите, свързани с ефективното изпълнение на функциите на местната власт.

Анализирано е организационно развитие и е подобрена координацията в рамките на Община Бяла и нейните структури за оптимизиране изпълнението на основните функции.

Проведен функционален анализ на община Бяла в съответствие с изискванията на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Разработена е програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите; реализирани дейности за информиране и публичност на осъществявания проект и постигнатите резултати.


функционален анализБяла