Функционални анализи на общински администрации

2016-03-30

При изготвянето на функционален анализ на общинска администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
 • Цялостен преглед на действащото законодателство в областта на местното самоуправление
 • Адаптирана методология за провеждане на функционален анализ в съответствие с основните етапи на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
 • Референтен модел за организацията и функциите на съответната администрация, базиран на резултатите от анализа на текущото състояние и добри практики
 • Анализ на текущото състояние на структурите
 • Идентифициране на области за подобрения по отношение на оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация
 • Прилагане на изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи
 • План за действие за изпълнение на предложените мерки
 • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
 • Процедура за мониторинг и контрол на напредъка по изпълнението на въведените нови правила за организация на работните процеси в общинската администрация
 • Стратегия за организационно развитие на съответната местна администрация
 • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Община Приморско
Община Бяла
Община Балчик
Община Казанлък
Община Перник


функционален анализобщинска администрацияОбщина ПриморскоОбщина БялаОбщина БалчикОбщина КазанлъкОбщина Перник

Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик

Община Балчик / 2013-08-26

Основната цел на проекта е организационно оптимизиране на структурата на администрацията на община Балчик за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Оптимизирана е структурата на Община Балчик въз основа на прилагането на Единната методология за функционален анализ и идентифициране на проблемните области.

Подобряване на работните процеси с цел повишаване на ефективността и ефикасността.

Усъвършенстване на вътрешните нормативни документи, правила и методологии, както и повишаване на капацитета и ефективността на служителите.


Балчикфункционален анализОПАК

Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик (2014-2020)

Община Балчик / 2012-07-16

Разработена методологията за провеждането на анкетното проучване, включваща подход за изготвяне на анкетни карти, разработване на модел на извадката и идентифициране на потенциалните респонденти, подход за събиране на данните, въвеждане и обработване на данните, анализ на резултати, основни изводи и препоръки.

Сред основните целеви групи са бизнес, граждани и местна администрация, които са анкетирани по метода провеждане на анкетно проучване с анкетьор и он-лайн с помощта на информационна платформа.


Балчик