Функционални анализи на структури от централната администрация

2016-03-31

При изготвянето на функционален анализ на структура от централната администрация екипът на Агенция СТРАТЕГМА осъществява:
  • Изготвяне на качествен анализ на текущото състояние на съответната администрация, взимайки предвид специфичния й организационно-управленски модел
  • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на съответната структура
  • Отчитане на спецификите на мисията и функциите на съответната администрация
  • Анализ на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на съответната администрация
  • Идентифициране на проблемни области
  • Формулиране на конкретни предложения за подобрение
  • Изготвяне на план за действие
  • Активно комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
  • Провеждане на обучение на служители от съответната администрация за прилагане на новите вътрешни процедури и правила
Екипът на Агенция СТРАТЕГМА прилага изследователски инструменти като анкетно проучване, интервюта и фокус групи.

Сред нашите Възложители са:
Министерство на външните работи
Министерство на образованието и науката
Министерство на правосъдието
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
Агенция за социално подпомагане
Контролно-техническа инспекция
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”


функционален анализцентрална администрацияМинистерство на външните работиМинистерство на образованието и наукатаМинистерство на правосъдиетоИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

Функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане / 2015-04-24

Целта на договора е извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

В рамките на проекта е проведено обучение за представителите на работната група за повишаване на компетентността на администрацията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност.

Изготвени са материали под формата на презентации, обработена информация от попълнени въпросници за оценка на придобитите знания, снимкови и други материали.


Агенция за социално подпомаганефункционален анализобучениe